گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی

حاصل عمر آن دم است ، باقی ایام رفت ...

...

عنوان از سجاد سامانی

10:30 تا 17:40

مترو انقلاب ، باغ سپهسالار ، باب همایون ، دروازه ت

گروه نوازنده ی آذری زبان باغ سپهسالار ، ناهار باب همایون و آنچه گذشت ...