سلام

مهربان

چه لذتی در زند ... بالاتر،

و شیرین تر از این،

که لغات تو را،

و تک تک حرکات و زیر و بم آن ها را

به یاد بسپارم

- تک تک -

و در تمام طول زند ...

در تک تک لحظات

آن ها را ... کنم . . .