بگذار
در آغوش تو آرام بگیرم ..

دلچسب ترین
شیوه ی جان باختن است این ...


#سعید_بیابانکی