ای دل
که بی گدار به آبی نمیزدی،
بی قایقت میانه یِ دریا چه میکنی؟!

#معین_دهاز