در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه کیفیت بخشی به فرایند آموزش ادبیات فارسی اقدام به برگزاری فراخوان مقاله با عنوان " تقویت مهارت های نوشتن خلاق و آموزش صحیح املا"به شرح محور هاو عناوین پیوست نموده است. شایسته است سرگروه محترم منطقه ضمن اطلاع رسانی به دبیران متوسطه اول و دانشجو معلمان، مقالات منتخب هر منطقه را در قالب فایل word و pdf تا نیمه اول دی ماه به رایانامه گروه آموزشی یا رایانامه [email protected] ارسال نمایند.

دریافت فایل فراخوان مقاله" تقویت مهارت نوشتن خلاق وآموزش صحیح املا