وقتی نوبت به سفر به دور دنیا می شود ، همه پاسپورت ها قدرت ی انی ندارند. اما کدام پاسپورت قدرتمند تر است ؟ مردم کدام کشور می توانند با پاسپورتی که در دست دارند به بیشترین سفر بدون نیاز به  ویزا بروند ؟

قدرتمندترین پاسپورت جهان متعلق به کدام کشور است ؟ ‏