تفسیر آیه کلمة الله هی العلیا
الله زیباترین کلمه موجود در بین تمامی کلمات است و هیچ کلمه ای در هیچ زبانی زیباتر از کلمه الله نیست به طوری که خداوند در قرآن کریم فرمود: کلمة الله هی العلیا یعنی کلمه الله برترین است.و اما دلیل خداوند در تفسیر این آیه نهفته است. اگر کلمه الله حرف اولش را حذف کنیم میشود "لله" یعنی برای خدا و اگر حرف دومش را حذف کنیم میشود "له" یعنی برای او و اگر حرف سومش را حذف کنیم می شود "ـهُ=هو" یعنی او حالا در کلمات بدست آمده دقت کنید... الله:خدا ، لله:برای خدا ، له:برای او ، هو:او .او ، برای او ، برای خدا ، خدا ، با کمی فکر در کلمات بدست آمده می بینیم که مقصد کلمات بدست آمده یک شخص واحد است ، الله ی است که حتی بند بند اسمش گواه بر یکتایی اوست.

وقتی همه کلام حق را بپذیرند {کلمه الله 41+41=82 82 مهدی 82 هی

العلیاء 59 به ابجد کبیر مهدی 59 و

صغیر 23+59= 82 82 مهدی
میباشد به ابجد کلمه الله 41+25 شیعه = 66 الله 66+66= 132 132قلب 132 132 کل 132 بدین الله 132+64 دین = 196 دین 196 کل دین 196 کلید 196ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین 196 کلید دین 196 منظور 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم کلید 196 دین 196 میگویند فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی 385 واقعی الله 385 شیعه 385 فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین 385 شیعه 385 علی کیست جانشین66 علی آئینه حق66 الله66+25 =92محمد 92محمد ذالحجه" غدیر خم =110علی 110دین الهی 110ولی دین 110 محمد 92یعنی 2ضربدر 9= 18 ذالحجه" غدیر خم دین کامل شد اکملکت لکم دینکم روزی که دین کامل شد روزی که 22 22مقصر22دشمن 22عمر22 ابابکر22گنده لات22شرور22نابکار22 عمر به علی تبریک گفته و74 روز بعد با جمع هیزم به درب خانه علی را به آتش کشید و موجب شهادت همسر علی دختر حضرت محمد(ص)در18 سالگی شد وپسرش حضرت محسن(ع) شد اهل دینی رضایت الله1587-1202سه خلیفه =385 شیعه 385 385 فقط دین 385 دین واقعی 385 شیعه 385 کعبه 97+5 تن +12 +14 معصوم =128 حسین 128 الهی 128جان دینی128 ابنای دین 128 کلید دین 128سبب دین128 الهی 128 جان جهانی128 حسین128 با الله هو مدد 128 همام 128 ماه 128 به یا علی 128 یا به ماه دین 128 با اهله جمالی 128 یا دین ناب 128 با امید دینها128 با دین مذهبی 128 امتی که راضی به کشتن فرزند ش باشدوحق را نپذیرد قطعا" اهل دوزخ است ان شاء الله وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ محمد علی فاطمه حسن حسین583عاشوراه583امت ی583اهل بیت فاطمه583 دین خدا 669 - 541 عمر ابوبکر=128حسین الله 66+66 بدین= 132 -4 خلیفه=128 حسین جانشین ب 669-541فتنه ها=128حسین وصی 359-231 ابوبکر نفاق= 128حسین گل زمانگل زمان128حسین128دینه مهدی وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ به ابجد لااله الا الله165 + 128حسین +92 محمد = 385 شیعه385 فلسفه دین الله 385بدین واقعی 385 حسین شیعه واقعی الله و محمد است فقط یک جانشین الله میتواند شیعه محمد باشدکعبه 97+5 تن +12 +14 معصوم =128 حسین 128 ابنای دین 128 کلید دین 128سبب دین128128 الهی128 حسین یعنی حما سه ساز دین حسین یعنی حم سین نون والقلم و ما یسطرون حسین یعنی ترسیم کنند خط شهادت درجهان حم سین حامی محمد سیرت نوح حسین کشتی نجات128حسین128 الهی128محبوب دین ها 128با محبوب الله128 گل زمان 128حسین128به طبیب زمان128 کلید دین 128 الهی128 حسین 128 محرم 288+385شیعه =673-541 عمر ابوبکر =132 132 محرم است که را زنده نگه میدارد 64دین 64تنها دین بحق الهی 64+64 دین=128حسین128کلیددین128منصب الله 32+32= 64دین 64+64= 128حسین 128 کلید دین 128 الهی 128 ابجداهل دین 100+351 قرآن +132 =583 عاشوراه 583 محمد علی فاطمه حسن حسین 583شبکه نور 583 شبکه نور583 اهل بیت فاطمه 583 این عدد نورانی را از راست بخوان براستی شیعیان فرزندان اهل بیت 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583 میشود 385 شیعه385شیعه یعنی چه شیعه یعنی دین 196+دین الله 130+ 59 مهدی = 385 دین الهی 110+135 دین الله +128 کلید دین +12 = 385 کعبه دلها 41+41= 82 82 مهدی 82 مهدی به ابجد صغیر و کبیر میشود 82 کعبه دلها علی مرتضاست ثاقی کوثر وصی مصطفاست انتخاب الله 1120-1202 سه خلیفه قاصب = 82 به ابجد صغیر و کبیر 82 82 الم 82 82 هم اکنون 82 مهدی 82 به ابجد صغیر وکبیر 82 میباشد این استبه ابجد 82 مهدی هم به ابجد صغیر و کبیر 82 مهدی82 طبیب جهان82 واقعی جهان82+114 سوره قرآن = 196 دین 196 و منجی تمام عالم میباشد82+114 سوره قرآن=196 دین 196کلید 196 ه مهدی196 کل دین 196 قلب دین 196ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا میشود 196 دین 196 یا ناب 196 یا وعده بحق196 مهدی بدین الله 196 بدین الهی 196 یا با حق 196 ندای 196 کل دین 196 دین یا علی هو196دین 196 کلید 196 کل دین 196ضرب 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا را 14 معصوم میشود 196 دین 196 اهل بیت را می گویند مگر نام محمد هم علی نیست آئینه روی محمد علیست اسم اعظم نام خاتم قائم آل محمد هم علیست صاحب سخنی که بر سخن آگاه است اول سخنش بنام بسم الله است وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ: شیعه یعنی در مدار حق ودین قلب شی رسیده بر یقین شیعه یعنی عشقو شعور زندگی میکند کامل خدا را بندگی شیعه یعنی آن جمال بی مثال کرده دلها را چو مجنون بی خیال سلام بر صلابت حیدرمولاء قائم آل محمد(عج) فقط شیعه بحق میباشدبه ابجد 110 دین الهی 110 علی 110 بحق 110 علی 110 دین الهی 110 اهل دینی 110 ماه دین 110 دین ماه 110دین الهی 110 علی 110 بحق110 حامیان110 نگین 110دین الهی110 پلیسی110 نامت صدو ده یا علی حقا پلیس عالمی 110پلیسی 110 وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ به ابجد کبیر و صغیر الم 82بهای دین2+8=10 فروع دین 82 با دادگاه دین82 طبیب جهان 82مهدی82 82طبیب جهان82 82 مهدی82+114 سوره قرآن = 196 قلب دین196+166لا اله الا الله+ 23مهدی= 385شیعه 385یاران مهدی313+72یاران حسین=385 شیعه385شیداء385شهید الله 72 ان الله یحب المتقین 72 یاران مهدی 313+72 یاران حسین = 385 شیعه به ابجد 132 بدین 66+66 الله = 132 +64 دین = 196 کلید 196 کلید بدین الله 196 کلید بدین الله 196دین 196قلب 196 ه مهدی 196 ضرب 14 معصوم196 دین 196 میباشد اهل دین کافر دین عرب 737-196 = 541 عمر ابوبکر 541 ظالم 971-430 مقصر = 541 عمر ابوبکر541 فتنه ها 541 اهله شر541 کلیدبدین الله196 9 دین با حق =385 شیعه بدین 583 ابجد 5 تن آل عباء 583 محمد 92+110دین الهی +135 دین الله +118 حسن +128 کلید دین حسین = 583برع میشه 385 براستی شیعیان فرزندان اهل بیت ند فرمودهیچ ی شیعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد سخن گفتن درباره المومنین "علیه السلام" کار آسانی نیست. شخصیتی که اکرم"صلی الله علیه و آله" به وصف او فرمود:"اگر دریاها مرکب و درختان قلم شوند٬انسانها نگارشگر وجن ها شمارشگر باشند٬ هرگز نتوانند فضائل تو را بشمارند یا علی." (مناقب خوارزمی ص235) تمام ان بخاطرآ ین و جانشینش مولاء علی بوده است به معادله قرآنی سه کتاب برتر الهی توجه بفرمائید به ابجد صغیر معجزه قرآن محمد 64+64 دین= 128 حسین 128 کلید دین128 الهی 128 معجزه دین الهی 128 حسین میباشد معجزه تورات عیسی52 +52=134 معجزه انجیل51+51= 102+20 موسی= 122معجزه انجیل موسی 122+134معجزه تورات عیسی +128معجزه قرآن محمد=384+1 دین الله دین واحد =385 شیعه 385 به ابجد کلمه الله 41+25 شیعه = 66 الله 66+66= 132 132قلب 132 132 کل 132 بدین الله 132+64 دین = 196 دین 196 کل دین 196 کلید 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم میشود 196 دین 196 فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی 385 واقعی الله 385 شیعه 385 فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین 385 شیعه385بدین واقعی 385 واقعی الله 385 شهیدقرآن34+34آیات.الله34پادشاه.جهان34یگانه مرد34عقل کل 34بیت الله 34 ام القری 34 دین الله34دین الله +25شیعه =59 مهدی59شیعه یعنی در مدار حق و دین قلب شی رسیده بر یقین شیعه یعنی شاه مردان است علی قائم آل محمد هست ولی34=68+68=136علی136مومن136به.ابجدکبیر وصغیر علی136به ابجدصغیرمعجزه قرآن محمد 64+64 دین= 128 حسین 128 کلید دین128 الهی 128 معجزه دین الهی 128 حسین میباشد معجزه تورات عیسی52+52=134معجزه انجیل51+51= 102+20موسی=122معجزه.انجیل.موسی122+134 معجزه تورات عیسی +128معجزه قرآن محمد=384+1 دین الله دین واحد=385شیعه385فقط دین 385 385 واقعی الله385شیعه به ابجد کلمه الله 41+25 شیعه = 66 الله 66+66= 132 132قلب 132 132 کل 132 بدین الله 132+64 دین = 196 دین 196 کل دین 196 کلید 196 ضرب 14 معصوم خانواده محترم میشود 196 دین 196 فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد کبیر فرقه 385 شیعه385با آل قرآن385 بدین واقعی 385 واقعی الله 385 شیعه 385 فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه385 فقط دین 385 شیعه385بدین واقعی 385 واقعی الله 385انّى جاعلک للنّاس اً.خداوند در قرآن می فرماید ما را انتخاب می کنیم پیش از این برای ، ویژگی هایی را از قبیل عصمت و علم و … بیان کردیم. روشن است که یافتن و شناختن ی که دارای این صفات -آن هم در عالی ترین درجه- باشد تنها به وسیله خداوند که دانای به آشکار و نهان انسانهاست، امکان پذیر است. همان گونه که خداوند در قرآن کریم به ابراهیم می فرماید: من تو را به مقام ت مردم از صعصعة بن صوحان روایت است که وى هنگامى که على علیه السلام به حکومت رسید بر آن حضرت وارد شد وگفت : اى مؤمنان ، شما برترید یا آدم ابوالبشر ؟ فرمود : خودستایى زشت است ، [ ولى بدان که ] خداوند به آدم فرمود : ( تو وهمسرت در بهشت جاى گزینید واز همه چیز بخورید جز این درخت . . . ) [ ولى آدم از آن درخت خورد ] اما با آن که خداوند بیشتر چیزها را براى من مباح کرده بود من از آنها دست کشیدم و پیرامون آنها نگشتم . پرسید : شما برترید یا نوح ؟ فرمود : نوح قوم خود را نفرین کرد ومن هیچ گاه بر ظالمان وغاصبان به حق خودم نفرین ن ، وفرزند نوح کافر بود ولى دو فرزند من سرور جوانان اهل بهشتند . پرسید : شما برترید یا موسى ؟ فرمود : خداوند موسى را به نزد فرعون فرستاد وموسى گفت : ( مى ترسم که مرا بکشند ) ، ( 2 ) ولى من هنگامى که رسول خدا صلى الله علیه واله وسلم مرا براى تبلیغ سوره برائت فرستاد که آن را در موسم حج بر قریش قرائت کنم هیچ نترسیدم با آن که بسیارى از سران وگردان آنها را کشته بودم ، رفتم وآن سوره را بر آنان قرائت واز آنان نترسیدم . پرسید : شما برترید یا عیسى بن مریم ؟ فرمود : مادر عیسى در بیت المقدس * بود ، چون هنگام زایمان او فرا رسید شنید که ى مى گفت : بیرون رو که اینجا پرستشگاه است نه زایشگاه ، اما مادر من فاطمه بنت اسد چون هنگام زایمانش فرا رسید در حرم بود ، پس دیوار کعبه شکافت وشنید که ى مى گوید : داخل شو ، واو داخل در وسط خانه شد ومن در آنجا به دنیا آمدم ، واین فضیلت را هیچ پیش از من وپس از من دارا نبوده ونیست . حضرت ابراهیم علیه السلام قبل از این که به مقام ت برسد به مقام خلت رسیده بود و قبل از آن به مقام رس و قبل از آن به مقام نبوت و در آ عمر بعد از امتحان های سخت خداوند او را به ت برگزید (آیه 124 سوره بقره) تفاوت مقام نبوت و ت عمدتا در نوع هدایت آن ها است نوع هدایت نبی ارائه طریق است در حالی که نوع هدایت ایصال الی المطلوب است که قرآن از آن به "هدایت به امر" یاد می کند و می فرماید: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ {السجدة/24} وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَاء ا َّکَاةِ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِینَ {الأنبیاء/73} . از آیات مذکور بر می آید که رسیدن به مقام ت مقدمات عدیده ای لازم دارد از جمله رسیدن به مقام مشاهده ملکوت؛ صبر مطلق ؛ ایقان و.... 5. البته شئون متعدد است یعنی علاوه بر زعامت مذهبی ی و زعامت ؛ قضایی ؛ تشریعی و... را بر عهده دارد. رحمت (صلی الله علیه و اله ) فرمودند یا علی... انت افضل السابقین ای علی تو بهترین گذشتگان هستی ( بحار الانوار ، موسسه الوفاء بیروت ج 38 ص 134) حضرت ختمی مرتبت در روایتی دیگر می فرمایند : علی بن طالب افضل خلق الله غیری علی بن طالب بعد از من بهترین خلق خداست .(( بحار ، همان ، ج 25 ص 360(( و در روایتی دیگر فرمودند : خیر الاولین و الا ین من اهل السموات و الارضین او بهترین اولین و ا ین از اهل اسمانها و زمین ها است هنگامی که روز قیامت شود او را بر شتری از شترهای بهشتی سوار می کنند با حرکت او جای جای قیامت روشن می گردد ان می پرسند این اقا با این همه عظمت کیست ایا او نبی مرسل است ؟ منادی ندا می دهد ایشان علی بن طالب وصی حبیب الله است .( بحار الانوار چ موسسه الوفاء بیروت ج 27 ص 360) - عن اللّه تبارک و تعالی : یا أحمد، لولاک لما خلقتُ الافلاک و لولا علیٌ لما خلقتُک و لو لا فاطمه لما خلقتکما؛(1) أی احمد، اگر تو نبودی ، افلاک را خلق نمی ، و اگر علی نبود، تورا خلق نمی و اگر فاطمه نبود، شما را خلق نمی "(بحارالانوار-ج16ص406 رضا (ع) ضمن تصریح به محدودیت اذهان مردم در نیل به حقیقت ت تصریح می کند که ت بالاتر از نبوت است و برای این ادعا حضرت به اعطای مقام ت بعد از نبوت به حضرت ابراهیم استدلال می کند: «و ان ال ه خص الله ابراهیم الخلیل (ع) بعد النبوه و الخله مرتبه ثالثه و فضیله شرفه بها». (عیون اخبار الرضا، ج 2، صص 6- 195؛ الکافی، ج 1، ص 199؛ کتاب الحجه، ب نادر جامع، ح 1) رضا (ع) فرمود: « برای (ع) نشانه هایی است: او داناترین،… پرهیزگارترین، بردبارترین، شجاع ترین، سخاوتمند ترین و عابدترین مردم است. » علی (ع) درباره علامت های بر حق می فرماید: « آگاه ترین فرد است به حلال و حرام خدا و احکام گوناگون و اوامر و نواهی او و هرآنچه مردم نیازمند هستند.» صادق (ع) در مقام توصیف اوصاف و مقامات حضرت ابراهیم به ترتیب به مقام های: 1- عبد، 2- نبی، 3- رسول، 4- خلیل، 5- ، اشاره و تاکید می کند این مقام ها به ترتیب بوده یعنی اول عبد بعد نبی بعد رسول بعد خلیل و در آ به مقام ت نایل می آید. (کافی، ج 1، ص 175) ) سجاد (ع) بعد از توصیف خود به ائمه مسلمین خودشان را «حجج الله»، «امان اهل الارض»، «بنا یمسک الله السماء»، «بنا یترل الغیث و ینشر الرحمه و ی ج برکات الارض» و «لولا ما فی الارض منا لساخت باهلها» توصیف می کند که نگاه بلند و ژرف آنان به ت را می رساند. این اوصاف از اوصاف اختصاصی ان است که ان پیشین – جز – بر آنها متصف نبودند. روشن است که ت شأنى اضافه بر شأن نبوت است که در اثر پایدارى و صبر در مقابل ابتلائات و آزمایش هاى الهى براى آنان حاصل مى شد. صفات وویژگی های لازم برای ت عبارتند از: الف. مشروعیت الهی ت؛ ب. صفات خاص (علم و عصمت)؛ ج. مرجعیت علمی و دینی؛ د. واسطه فیض و قطب (ولایت عامه)؛ هـ . برخورداری از الهام. بر اساس این تعریف و ویژگی ها هر شخصی ولو حاکم عادل نمی تواند ( ) و حائز صفت ت گردد، چرا که جمع صفات فوق در انسان های عادی مشکل بلکه ممتنع است و فقط انسان های محدود با فضل الهی و مورد نص خداوند و رسولش می توانند چنین ادعایی را مطرح کنند. از شیعیان: 1) ابو سعید خدری می گوید: از رسول خدا صلی الله علیه وآله شنیدم که فرمودند: ای علی خداوند هیچ ی را مبعوث نکرده است مگراینکه او را به ولایت تو راهنمائی نموده است.[1] 2 ) رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند در شب معراج از رسولان قبل پرسیدم بر چه چیزی مبعوث گردیده اید؟ جواب دادند: بر نبوت تو و ولایت علی بن طالب و ان از ذرّیه شما.[2] 3 ) از هفتم حضرت الحسن موسی بن جعفر الکاظم علیه الصلاه و السلام روایت است که فرمودند: ولایت علی علیه السلام در جمیع صحف انبیاء گذشته نوشته شده است و خداوند هیچ ی را مبعوث نفرمود مگر بر نبوت محمد صلی الله علیه و آله و ولایت وصیش علی علیه السلام .[3] از تسنن یک نمونه ارائه میشود گرچه احادیث زیادی از آنها داریم: شواهد نزیل (حاکم حسکانی): 4 )عن ابن مسعود قال: قال لی رسول الله (صلی الله علیه و آله): لمّا اسری بی الی السماء اذاً ملک قد اتانی فقال لی یا محمد سل من ارسلنا من قبلک من رسلنا علی ما بعثوا؟ قلت: معاشر الرسل و النبیین علی ما بعثکم الله؟ قالوا: علی ولایتک یا محمد و ولایة علی بن طالب علیه السلام [4] ابن مسعود روایت کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمودند: هنگامی که مرا به آسمان سیر دادند فرشته ای نزد من آمد و گفت: ای محمد از رسولانی که قبل از تو مبعوث شده اند بپرس به چه چیزی مبعوث شده *اند؟ من از رسولان و ان پرسیدم: بر چه چیزی خداوند شما را مبعوث کرده است؟ همگی پاسخ دادند: خداوند ما را بر ولایت تو ای محمد و بر ولایت علی بن طالب (علیه السلام) مبعوث کرده است. 1 - اختصاص مفید/ 343 و بحار الانوار 11/60 2- بحار الانوار 26/301 3- اختصاص مفید/ 18 و بصائر الدرجات/ 107 محدّثان ی از اکرم(ص) نقل می*کنند که فرمود: «أنا سیّد البشر؛ من سرور آدمیان هستم»، یا « سیّد ولد آدم».(۴) از طرف دیگر در آیه مباهله، مؤمنان علی(ع) به منزله جان (ص) معرفی شده است، چنان*که می*خوانیم: «بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم و شما نیز فرزندان خود را، ما ن خویش را دعوت کنیم، شما هم ن خویش را، ما نفوس خود را و شما نیز نفوس خود را، آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ*گویان قرار دهیم».(۵) به اتفاق مفسّران، مقصود از «أنفسنا» جز علی(ع) ی نیست. زیرا در روز مباهله، (ص) جز خود، با چهار نفر وارد میدان مباهله شد: حسنین، فاطمه(س) و علی(ع). دو فرد نخست مصداق « ابنائنا» و نفر سوم بیانگر «نساءنا» ( ن) و نفر چهارم که علی(ع) باشد، مصداق «أنفسنا» است، و لازمه این منزلت که (ص) او را جان خویشتن معرفی می*کند، این است که او نیز در پیشگاه خدا در حدّ رسول خدا(ص) یا در درجه بعد است، و چون دلیل قاطع بر برتری (ص) بر تمام انسان*ها داریم، در این صورت او باید از نظر فضیلت و منزلت، نزد خدا دومین شخصیت باشد.گنده لات بودند لاتهای قدیم قصب می د خلافت با زمین آ ش هر لات توبه می کند یا به خنجریا تبر اره هم بر گردن آنها نبوده کارگر هم شرور یاغی عاصی دلیر توبه می د اما هم که دیر خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج یاغی وعاصی به هر کار خلاف گنده لات بی خدای بی حیای نابکار آل آل نابکار ابجد آل عمر باشد برار به ابجد 22مقصر22دشمن 22عمر22گنده لات22 عمر 22شرور22نابکار22عمر22لا مذهب22با وحشت22ارعاب 22پررو 22تهدید 22 شرور22نابکار 22سرکشها22انسان سرکش22خائن هست22گنده لات22درآتشه 22دوزخه22شرور22نابکار 22عمر22با قاصبها22ابابکر22 سرکشها22ارعاب 22ک.سکشها22 انسان سرکش 22بدبختی22 دشمن 22لعنت22 باوحشت22 ارعاب22مجرمان22 منافقان22 عمر22 لامذهب22نابکار22 دینها 22عمر22تهدید22ارعاب22 بناحقه 22نابحقه22دینها 22احمقه22 دجال22 عمر22گنده لات نابکار22سگ پدری22 لاشخورا22 دشمن 22عمر22گنده لات22شرور22نابکار22 گور 22نیرنگ22 دروغ22کلک22کید22مکارا22روباه 22ابابکر22بدبختی22 سوره سجده آیه 22 ان من المجرمین منتقمون قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت عقوبت خواهیم کردابجد این آیه قرآن ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 میباشد ان من المجرمین منتقمون74 عمر ابوبکر عثمان 74 والشجرتها الملعونه 74شجره خبیث دین ی 74 عمر ابوبکر عثمان 74بدین نامرد بخبیث نا اهل 74 شجره خبیث دین ی 74عمر ابوبکر عثمان 74 ابجدشان 74 میباشدخداوند برای امتحان امت دست و علی را با گرفتن عهد از ایشان بست و نا ان خبیث دین بر اسب سرکش خلافت سوار و بسوی جهنم رهسپار شدند ابوبکر دوسال خلافت نکرده آرزوی خلافت را به گور برد تمام ناحق ها دوسال نشده سر نگون میشوند قاتلان حسین دوسال نشده مختار همه را به درک فرستاد قرآن می فرماید نام هم 12بار در قرآن آمده نام شیعه 12باردر قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ این آیه34 حرف دارد34+25شیعه=59 مهدی59 حق قرآنی59 آ ین دین 59مهدی 59 حق قرآنی59 آ ین دین 59مهدی 59راه حق الله قرآن 59 یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آیه 34حروف دارد 34+34= 68+68=136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136 این آیه ابجد مولاء علیست 136 یعنی نشانه دین یعنی الله به ابجد 136 یعنی 6ضربدر 3+1= 19 الله 19 شهادت ضربت خوردن علی در محراب در 19 رمضان شب قدر الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُونَ ا َّکاةَ وَ هُم راکِعُونَ» (المائده - 55) یکى از آن آموزه‏ها، موضوع ت حضرت ابراهیم ‏علیه السلام است. قرآن کریم این حقیقت را به صراحت و وضوح بیان مى‏کند که حضرت ابراهیم‏ علیه السلام پس از آزمایش‏ها و امتحان‏هاى فراوان و متعدد به مقام ت برگزیده شد: «و اذا ابتلى ابراهیم ربّه بکلمات فاتمّهنّ قال انّى جاعلک للنّاس اً. قال و من ذرّیّتى قال لا ینال عهدى الظالمین.» (بقره/ 124) فقط بهترین و مومن ترین فرزندان حضرت ابراهیم به مقام ت می رسند شجره مطهره47+12 = 59 مهدی 59 آ ین مهدی (عج)و اولین علی (ع) میباشد ل انّى جاعلک للنّاس اً. «(به خاطر آورید) هنگامى که خداوند ابراهیم را با وسایل گوناگونى آزمود و او به خوبى از عهده این آزمایش‏ها برآمد. خداوند به او فرمود: من تو را و پیشواى مردم قرار دادم. ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز انى قرار بده) خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمى‏رسد.» با توجه به اینکه اتمام و پایان این آزمایش‏ها در اوا عمر حضرت ابراهیم‏ علیه السلام بوده است و در نتیجه اعطاى مقام ت در زمانى صورت گرفته که ابراهیم بوده است، این پرسش مطرح مى‏شود که مقام ت چگونه مقام و منصبى است که ابراهیم به رغم نبوت و ى اش فاقد آن بوده و سپس بدان نائل شده است؟ پاسخ بدین پرسش به ظاهر ساده، فوق العاده دشوار است؛ زیرا نبوت و ى خود نوعى ت یادست کم متضمن ت است. چگونه ممکن است در بخش عمده دوره نبوت و یش فاقد مقام ت باشد و سپس بدان دست یابد؟!به ابجدبصیرت دین 46ولی46ماه46محمد20+26علی=46ولی 46+46ماه=92 محمد92 ذالحجه"غدیرخم=110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110«إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُونَ ا َّکاةَ وَ هُم راکِعُونَ» (المائده - 55) ترجمه آیه فوق جز این نیست که ولى شما خداست و رسول او و آنان که ایمان آورده ‏اند، همان ایمان آورندگانى که اقامه و اداى زکات می‏کنند در حالى که در رکوع ند انگشتر به گدا می دهند رضا(ع) در سفری که به بصره داشتند در مجلسی در حضور مردم و دانشمندان ادیان و مذاهب بر بالای منبر رفتند پس، از سخنان و پرسش و پاسخ، سِفْر(جزئی از تورات و انجیل) اول از زبور را خواند. تا این که به نام محمّد، على، فاطمه و حسنین(ع) رسید. فرمود: اى رأس الجالوت! (بزرگ یهود) تو را به خدا! آیا اینها در زبور داود نیست؟ رأس الجالوت گفت: آرى، عین مطالب و نام ها در زبور آمده است. حضرت حضرت رضا فرمود: تو را به حق ده معجزه ‏اى که خداوند بر موسى بن عمران اعطا نمود، قسم مى‏ دهم، آیا این پنج تن، در تورات به عدل و فضل توصیف نشده‏ اند؟ گفت: آرى، و ى که منکر آن شود به خدا و انش کافر گردیده است. رو به او کرد و فرمود: فلان سفر از تورات را بیاور و شروع کرد به خواندن. رأس الجالوت از خواندن و فصاحت و بلاغت حضرت، تعجّب کرد. وقتى به نام مقدس محمّد(ص) رسید، رأس الجالوت گفت: آرى، اینها احماد و دختر او،الیا،شبروشبیر هستندکه معناى آن به عربى مى ‏شود:583محمّد،فاطمه،على،حسن حسین583. حضرت، سفر سوم از انجیل را گرفته و خواند، تا رسید به نام (ص)، سپس رو به جاثلیق (رئیس یان در ممالک ی) نموده، فرمود: این ى که در این جا توصیف شده است، کیست؟ جاثلیق گفت: او را توصیف کن. حضرت فرمود: چیزى از خود نمى ‏گویم، بلکه توصیف خدا را ذکر مى ‏کنم؛ او صاحب ناقه و عصا و ا مى ‏باشد، امّى است که نام مبارک او در تورات و انجیل نوشته شده، امر به معروف و نهى از منکر مى ‏کند و حلال و حرام خدا را بیان مى‏ نماید. طیّبات و پاکی ها را حلال و خبائث و ناپاکی ها را حرام مى ‏نماید. تکالیف و گناهان سخت را بر مى ‏دارد. و زنجیرهایى را که مانع از پیمودن راه رستگارى و طریق عدل و مستقیم مى ‏ شوند، از بین مى ‏برد. اى جاثلیق! تو را به حق عیسى- که روح خدا و کلمه او بود- آیا در انجیل این توصیفات را براى این ندیده ‏اى؟ جاثلیق سرش را پایین انداخت و دانست که اگر انکار کند، کافر خواهد شد. بعد گفت: آرى، این صفات در انجیل هست و عیسى(ع) نام این را آورده است. فرمود: اکنون که انکار نکردى و به این مطالب اقرار نمودى، سفر دوم انجیل را نیز بیاور که در آن جا نام آن و جانشینش على(ع) و نام دخترش فاطمه و فرزندانش حسن و حسین (ع) ذکر شده است. منبع: ال ائج و الجرائح، ج ‏1، ص 341 - 349 در نتیجه: نامهای مبارک ائمه ـ علیهم السلام ـ و خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ و فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ در کتابهای مقدس که تورات و انجیل باشد بطور صریح ذکر شده و پیروان این دو دین براساس آنچه در تورات و انجیل راجع به ـ صلی الله علیه و آله ـ و اوصیاء آن حضرت ذکر شده بود. کاملاً با اوصاف و ویژگی های و ائمه ـ علیهم السلام ـ آگاهی داشته اند. همچنین در تورات نام مبارک حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ «هلیون» بوده است. از برخی روایات ی استفاده می شود که اسم مبارک حسن ـ علیه السلام ـ و حسین ـ علیه السلام ـ در تورات (کتاب مقدس یهودیان) «شبر» و «شبیر» و در انجیل (کتاب مقدس یان) «طاب» و «طیب» می باشند.(1) وه ها هر وقت دلایل شیعه در کتب عمر را ثابت می کنند آنها هم مثل دیگر ادیان تاریخ گذشته سریع از کتب خود حذف می نمایند و می خواهند با این کار ش ت خود را کم رنگ جلوه دهند پی نوشت ها:1. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبی طالب، ص 166، نجف، مطبعه حیدریه، 1376 هـ ق.2. اعلمی، حسن، عیون الاخبار الرضا، ج 2، ص 147، بیروت، مؤسسه اعلمی، اول 1404.3. مفید، الاختصاص، 37 قم، جامعه مدرسین بی تا.4. انجیل برنابا، 29:14.5. بقره، آیه 146.علی کیست جانشین66 +25 =92 محمد ذالحجه" غدیر خم =110علی 110دین الهی 110ولی دین 110 محمد 92یعنی 2ضربدر 9= 18 ذالحجه" غدیر خممحمد 92 ذالحجه" غدیرخم =110علی110 ولی دین 110دین الهی 110نگین 110دین الهی110جلوه الله110 ماه دین110باادب اهل دین110نان جو110نمک 110 محرم 288+385شیعه =673-541 عمر ابوبکر =132 132 محرم است که را زنده نگه میدارد 64دین 64تنها دین بحق الهی 64+64 دین=128حسین128کلیددین128منصب الله 32+32= 64دین 64+64= 128حسین 128 کلید دین 128 الهی 128 حسین 128کلید دین 128 دین خدا 669-541 عمرابوبکر=128حسین کعبه 97+5 تن +12 +14 معصوم =128 حسین128 کلید دین 128کعبه سنگیست که ره گم نشود حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست یک تار موی قائم صاحب کعبه به هزارکعبه نمی دهم 128 الهی 128جان دینی128 ابنای دین 128 کلید دین 128سبب دین128 الهی 128 جان جهانی128 حسین128 با الله هو مدد 128 همام 128 ماه 128 به یا علی 128 یا به ماه دین 128 با اهله جمالی 128 یا دین ناب 128 با امید دینها128 با دین مذهبی 669اهل دین هدف دین الله قرآن 669-541 عمر ابوبکر فتنه ها = 128 حسین حسین یعنی حما سه ساز دین حسین یعنی حم سین نون والقلم و ما یسطرون حسین یعنی ترسیم کنند خط شهادت درجهان حم سین حامی محمد سیرت نوح حسین کشتی نجات128حسین128 الهی128محبوب دین ها 128با محبوب الله128 گل زمان 128حسین128به طبیب زمان128 کلید دین 128 الهی128 حسین128در قرآن ثبع المثانی من القرآن العظیم مراد نام ائمه شیعه بدون تکرار در قرآن 7 بار آمده چهار{محمد {فاطمه} چهار علی} دو حسن حسین جعفر موسی که در راه است انشاء الله قرآن 511+72بدینها =583 قرآن بدین ها 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583شجره های مهدی 583 امت ی 583 اهل دین قرآن 583 شیعه بدین 583 واقعیت587-541فتنه ها541 عمر ابوبکر541 =46محمد20+26علی=46راه حق محمد46 الله46 آئینه الله 46کلید الله46شورای دینها587-541 عمر ابوبکر=46 انتخاب درست محمد46 الله 46با برحق جهان46 تفکر الله46با تفکر قرآن46 تفکر علی46کلید الله46 آئینه الله 46جانشینه سلطانه46 جهان 46 قرآن 46سلطان جهان ه 46باولای قرآن46با تفکر مهدی46یا قهرمان جهان46 الحمدو لله46 ستون دین است46باولای قرآن46حق دین الله 46 کلیدقلبها46آئینه الله46مومن حق الله46 محمد20+26علی =46 الله46مومنانه به قرآن46وصی پیمبر46آئینه الله46مومن الله46 الله46 حق جهان46 محمد20+ 26علی=46گل گل گل گل بمحمد46بکلام خاص الله46 بانظر الله قرآن46 اهل جهان 46جانشین بحق آدمه46 الله46 قائم آل محمد46 ا الهی46آئینه الله46مومن الله 46وصی پیمبر46 الله 46خورشیدجهان نما46آئینه الله 46 حق مومن الله46 محمد20+26 علی =46 الله46 محمد20+26 علی = 46 مهدی 23+23= 46 ماه 46 به ارباب کل جهان46+46= 92 محمد ذالحجه" غدیر خم = 110 علی 110 ولی دین 110 دین الهی110 جلوه الله 110 علی 110 ولی دین 110 رمزا کلید الله66 کلید الله محمد 66 الله 66+66 عالی ترین مذهب= 132 132دین و یا مذهب 132 کل 132قلب 132 یا علی هو 132+64 دین = دین 196 دین 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود 196 دین 196 به ابجد صغیر اشهد ان محمد رسوالله 66 الله 66 +66=132 132 بدین الله 132 به ابجد 132 بدین 66+66 الله = 132 132 +64 دین = 196 دین 196کلید 196 کلید بدین الله 196 کل دین 196 کلید بدین الله 196دین 196قلب 196 ه مهدی 196 کل دین 196 ضرب 14 معصوم196 دین 196 میباشد196دین 196کلیدبدین الله196 9 دین با حق =385 شیعه بدین 583محمد علی فاطمه حسن حسین583 عاشوراه 583 اهل بیت فاطمه 583با عشق علی 583 شبکه نور 583 کهیعص195+278حمعسق=473+110دین الهی= 583عاشوراه 583شبکه نور583محمدعلی فاطمه حسن حسین 583 قرآن 511+72بدینها =583 قرآن بدین ها 583محمد علی فاطمه حسن حسین 583شجره های مهدی 583 امت ی 583 اهل دین قرآن 583 شیعه بدین 583 إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبتِ إِنِّی رَأَیْتُ583 أَحَدَ عَشَرَ583 محمد علی فاطمه حسن حسین583 عاشوراه 583کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ ای یوسف زهرادوازدهمین سوره قرآن بیا ای جانه دله 26 علی و زهرا بیا تا همه در برابرت خشوع و خضوع کنند ای 12 دوازدهمین سوره قرآن یوسف زهراجانها به فدایت اگر دین شما الهی جان الهی و کلید دین ندارد دین شما به درد عمت میخوره مثل عمر که عمش مادرشم بود شهید 33+33=66 الله 66+66=132 132 132+64دین=196دین 196 ضرب 14 معصوم در خودش میشود196 دین 196 فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجدفرقه25شیعه 25کعبه25 ارباب جهان25 اصل 25 انسان کامل25 انسان نمونه25اصل حق25اصل 25شیعه25دین آدم25نام آدم 25بار در قرآن آمده آدم باش و حق را بپذیر اصل 25میباشدنام هم 12بار در قرآن آمده نام شیعه 12باردر قرآن آمده وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ این آیه34 حرف دارد34+25شیعه=59 مهدی59 یعنی9+5=14 معصوم کشته شد زهرای اطهر زان سبب گفته در قرآن تمام آیه ها حق با علیست آیه 34حروف دارد 34+34= 68+68=136 مومن 136 علی 136 به ابجد کبیر و صغیر علی 136 این آیه ابجد مولاء علیست 136 یعنی نشانه دین یعنی الله به ابجد 136 یعنی 6ضربدر 3+1= 19 الله 19 شهادت ضربت خوردن علی در محراب در 19 رمضان شب قدر الله 46 محمد20+26 علی = 46 ماه 46+46= 92 محمد ذالحجه" غدیر خم = 110 دین الهی 110 ولی دین 110 علی 110 جلوه الله 110 ولی دین 110 حامیان110 دین الهی 110 ولی دین 110 «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤتُونَ ا َّکاةَ وَ هُم راکِعُونَ» (المائده - 55) به ابج ی46ماه46 محمد20+26علی=46ولی 46+46ماه=92 محمد92 ذالحجه"غدیرخم=110 دین الهی 110 علی110جلوه الله110ولی دین110 ترجمه آیه فوق جز این نیست که ولى شما خداست و رسول او و آنان که ایمان آورده ‏اند، همان ایمان آورندگانى که اقامه و اداى زکات می‏کنند در حالى که در رکوع ند انگشتر به گدا می دهند در بسیاری از کتب تفسیر و حدیث و تاریخ، حسین(ع) از جمله مصادیق بارز آیة تطهیر،[1] مباهله،[2] مودت[3]، اطعام[4]و کلمات[5] و آیات پایانی سورة فجر دانسته شده، و روایات معتبری در این باره نقل کرده‎اند. دربارة آیات پایانی سورة فجر روایاتی نقل شده است که اثبات کنندة این معناست که این آیات دربارة حضرت سیدال ء حسین(ع) است در تفسیر «البرهان» چنین آمده است: صادق(ع) فرمود: اقرؤا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فانها سورة الحسین بن علی، سورة فجر را در های واجب و نیز مستحب خود بخوانید؛ چرا که این سوره، سورة حسین بن علی است. پس از این کلام صادق و تحریض و تشویق مخاطبین به خواندن سورة فجر در هایشان با این کلام زیبا و دلنشین و همراه با دعای «وارغبوا فیها رحمکم الله»؛ از سرشوق و رغبت به این امر اقدام نمایید. خداوند شما را مورد رحمت و لطف قرار دهد، یکی از اشخاص حاضر در مجلس سؤالی می‎نماید ـ که چه بسا سؤال بسیاری از ماها نیز باشد؛ سؤال می‎کند: چگونه این سوره، سورة اختصاصی حسین بن علی شد؟ صادق(ع) فرمود: شما مگر این بخش از آیه و کلام خداوند را نشنیده‎اید که می فرماید: «یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی» انما یعنی الحسین بن علی ـ علیهما السّلام ـ فهو ذو النفس المطمئنه الراضیة المرضیة و اصحابه من آل محمد ـ صلوات الله علیهم ـ الرضوان عن الله یوم القیامه و هو راض عنهم، و هذه السورة فی الحسین بن علی و شیعته و شیعة آل محمد خاصة، صادق(ع) در تفسیر آیه می فرماید: این آیه دربارة حسین بن علی ـ علیهما السّلام ـ است؛ چرا که آن بزرگوار صاحب نفس مطمئنه بود و از خدا راضی بود و خدا نیز از او راضی بود، و یاران آن بزرگوار از خاندان محمد(ص) از خداوند راضی بودند و خداوند نیز از آن ها راضی بود، و این سوره فقط دربارة حسین بن علی و شیعیان او و شیعیان آل محمد(ص) می باشد. سوره حمد در سوره حمد که آغازگر کتاب آسمانی و حسین(ع) که سرآمد کتاب شهادت بود، ذکری به میان آمد. در سوره بقره نیز آیه ای هست که می توان در رثای حسین(ع) استفاده نمود و آن سخن فرشتگان است که گفتند: « أتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء؛ آیا در روی زمین ی را قرار می دهی که بر روی آن تب اری می کند و خونها می ریزد؟» در روایات نقل شده که فرشتگان این سخن را با توجه و مشاهده شهادتگاه حسین(ع) و یارانش در کربلا و دلایلی که بیانگر این مطلب بود، ابراز د. سوره آل عمران هنگامیکه علی اکبر فرزند گرامی حضرت حسین(ع) به سوی میدان نبرد رفت، ایشان اینگونه تلاوت فرمود: « ان الله اصطفی آدم و نوحاً و ال ابراهیم و ال عمران علی العالمین* ذریةً بعضها من بعضٍ و الله سمیعٌ علیم؛ خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید، آنان نسلی هستند که برخی از برخی دیگرند و خداوند شنوای داناست.» سوره نساء از جمله آیاتی که می توان در رثای حسین(ع) ذکر نمود، آیه 98 است که می فرماید: « الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلةً و لا یهتدون سبیلا؛ مگر گروهی از مردان و ن و ک نی که به راستی ناتوان بودند.» بارزترین مصداق این آیه گروهی بودند که همراه آن حضرت به کربلا آمده بودند و بدون هیچ گناهی مورد محاصره و ستم ستمکاران واقع شده بودند. سوره مائده آیه 114 از این سوره را می توان در بهره مندی از آب کوثر دانست که برای او و یارانش در حال شهادت فرود آمد بدون آنکه آبی را درخواست کرده باشند: « انزل علینا مائدةً من السماء ت لنا عیداً؛ خداوندا! از آسمان بر ما مائده ای نازل فرما که برای ما عید باشد.» آری! شهیدان کربلاء، هر نوع تشنگی و گرسنگی و زخم و شهادت در راه خدا، راضی و خشنود بودند و چنین ایثاری گواراتر از هر نوع غذا و نوشیدنی بود تا با شادمانی به لقاء پروردگار بشتابند. سوره اعراف بر اساس تفاسیر وارد شده، حسین(ع) از رجال اعراف است: « و علی الاعراف رجالٌ یعرفون کلاً بسیماهم؛ مردانی که از اعراف هستند از سیمایشان شناخته می شوند.» شناخت حسین(ع) راههای گوناگون و ویژه ای دارد، از جمله آنها زائران آن حضرت در قیامت هستند که به وسیله نشانه هایی که در سیمایشان پدید می آید، شناخته می گردند. سوره انفال از حقوق ان معصوم(ع) و از جمله حسین(ع) و فرزندان آنان که مورد غضب واقع شد، انفال است. آن حضرت نه تنها از چنین حقوقی محروم گشت، بلکه حقوق اولیه انسانی و حق حیات که بین تمام موجودات مشترک است، از ایشان سلب شد و حتی حق آب نوشیدن را نیز از آنان منع د. سوره برائت در عظمت فداکاریهای بی بدیل اباعبدالله الحسین(ع) می توان از تمامی آیاتی که در زمینه جهاد در راه خدا نازل شده استفاده نمود. زیرا آن حضرت و خاندان و یاران باوفایش در حقیقت بهترین معامله را با خدا انجام دادند و بالاترین مصداق این آیه شریفه هستند که می فرماید: « ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقاً فی وراة و الانجیل و القرآن و من اوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم؛ خداوند جان و مال مردم با ایمان را به بهای بهشت یداری نمود، آنان در راه خدا می جنگند و در این راه می کشند و کشته می شوند و این وعده تخلف ناپذیر الهی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده و از خدا با وفاتر به عهد خود کیست؟ پس ای اهل ایمان بر شما بشارت باد برای چنین معامله ای که با خدای خود نمودید و این همان رستگاری باشکوه است. تمام بندگان خدا در بازار سوداگری این دنیا هرکدام به گونه ای عمل د، اما معامله حسین(ع) ویژه آن حضرت بود و ارزش و پاداش و کیل و پیمانه اش نیز به همان سبک ویژه پرداخت گردید. سوره یونس در آن شرایط و حالاتی که پیکر پاک و دردمند حسین(ع) در بیابان رها شده بود، همانند حضرت یونس (ع) مصداق این آیه شریفه شده بود که: « بالعراء و هو سقیم» أسفی لعارٍ مثل یونس العراء یقطینه فیها جناح الأنسر دریغ و افسوس بر آن ای که مانند یونس، بر ریگ های تفتیده کربلا افتاده و بوته سایبانش در آنجا، بال های پرندگان و شمشیرها و نیزه ها بود. سوره هود وقتی که حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) در میدان نبرد مقابل بنی امیه قرار گرفت، سخنان روشنگری بیان فرمود تا حجت را بر آن قوم تمام کند و در ضمن آن آیاتی تلاوت کرد و فرمود: « قال انی اشهد الله و اشهدوا انی بریٌ مما تشکرون* من دونه فکیدونی جمیعاً ثم لاتنظرون* انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابةٍ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم؛ من خدا را گواه می گیرم، شما نیز گواه باشید که من از آنچه شما بدان شرک می ورزید، بیزارم. سپس همگی با مکر و فریب بر ضد من برخاستید و مرا مهلت ندادید. من بر خدای یگانه که پرودرگار من و شماست توکل . هیچ جنبده ای نیست مگر آنکه زمام اختیارش در دست خداست، به راستی که پروردگار من بر راه مستقیم است. سوره یوسف در روایات اهل سنت نقل شده که این سوره، در بردارنده پیام های تسلی بخش برای گرامی به جهت حوادثی که قرار بود برای فرزندش حسین(ع) اتفاق بیفتد بود. و نیز اتفاق های مشابهی که در زندگی تاریخ ساز آن حضرت بوقوع پیوست که بازندگی جناب یوسف(ع) مطابقت داشت. سوره رعد در این سوره ازعبادت ویژه موجودات و از جمله عبادت رعد سخن به میان می آورد که: « و یسبح الرعد بحمده و الملائکة من خیفته؛ و رعد با ستایش او، و فرشتگان از بیم او تسبیح می گویند.» در حدیثی نقل شده که هیچ ابری نیست که رعد و برق داشته باشد مگر اینکه قاتل حسین(ع) را لعنت می نماید. سوره ابراهیم در این سوره شریفه، آیه 37 سرگذشت اسکان یافتن خانواده حضرت ابراهیم(ع) را در بیابان بدون آب و علف « بوادٌ غیر ذی زرعٍ » بیان می کند که با نحوه اسکان یافتن خاندان حسین(ع) در کربلا مطابقت دارد و از موارد شگفت انگیز آن، خداحافظی و گفتگوی آن حضرت با خاندانش در واپسین لحظات حیات شریف ایشان است که پس از آن به سوی شهادتگاه خویش می شتابد. سوره اسراء سرزمین کربلا، مکانی ویژه برای عروج حسین(ع) بود و جایگاهی برای معراج فرشتگان پدید آورد. همچنان که جایگاه ویژه ای برای معراج جد بزرگوارش گردید و آن حضرت در این باره فرمود: « در سفر آسمانی معراج، زمانیکه بر روی منطقه کربلا قرار گرفتم، در آنجا محل شهادت فرزندم حسین(ع) و یارانش را مشاهده .» سوره کهف این سوره، یادآور سر بریده آن گرامی است که بر فراز نیزه دژخیمان، قرآن تلاوت می کرد زید بن ارقم در کوفه شنید که زبان مبارک آن حضرت آیه ای از سوره کهف تلاوت می فرمود که: « ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجباً؛ آیا پنداشته ای که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های شگفت انگیز ما بوده اند؟ گروهی دیگر از مردم در سرزمین شام شنیدند که می فرمود: « انهم فتیةٌ آمنوا بربهم و زدناهم هدی؛ آنان جوانمردانی بودند که به پروردگارشان ایمان آورده بودند و ما نیز بر هدایتشان افزودیم.» تلاوت چنین آیاتی آنهم از سر بریده آن حضرت بر فراز نیزه های ظلم و ستم، بیانگر حکمت ویژه ای است و جای تعمق بسیار دارد، زیرا سرگذشت آن حضرت، شگفت انگیزتر از اصحاب کهف و رقیم است و ی کربلا از بارزترین مصادیق هدایت یافتگان هستند. سوره مریم در حدیث زکریا اشاره شده « کهیعص» مربوط به واقعه کربلا و شهادت خاندان و بیدادگری حکومت یزید بود که آنان را در حال تشنگی و صبر به شهادت رساند. در کتاب تهذیب و بحارالانوار از سجاد(ع) در تفسیر این آیه نقل شده که می فرماید: « فحملته فانتبذت به مکاناً قصیاً» وقتی که مریم به او باردار شد، او را به مکانی دور افتاده برد، مریم از شهر دمشق خارج و به کربلا آمد، و عیسی(ع) را در محل شهادتگاه حسین(ع) بدنیا آورد و در همان شب بازگشت. سوره طه در این سوره به مناسبت های مختلف، شباهت هایی میان حسین(ع) و داستان موسی(ع) بیان شده از جمله در آیه « اذ رأی ناراً فقال لأهله امکثوا أنی آنست ناراً »، زمانیکه موسی آتشی را دید، به خانواده خود گفت: درنگ کنید، زیرا از دور آتشی را می بینم، شاید بتوانم برای شما شعله ای از آن بیاورم. حضرت حسین(ع) نیز در حالیکه در مدینه بود از جانب کربلا نوری را مشاهده کرد و به خاندان خویش فرمود: همراه من حرکت کنید. از او پرسیده شد چرا خانواده را با خود می برید، فرمود: « اراده الهی بر این امر تعلق گر