1-هر یک از اصطلاحات فنّی زیر به چه معناست؟

الف-سیکل ب-حجم تراکم ج-نقطه مرگ پایین

2-موتور از نظر ساختمان به سه قسمت تقسیم می شود، نام برده و اجزای یک قسمت را نام ببرید.

3-وظایف میل سوپاپ را بنویسید؟

4-قیچی سوپاپ ها به چه معناست؟

5-کاربراتور را تعریف کنید؟

6-ونتوری چیست ودر کاربراتور چه وظیفه ای دارد؟

7 - وظیفه شیار عمودی پیستون چیست ؟

8- ‫ﻗﻄﺮ ﺳﻴﻢ ﻣﺪار ......... ﻛﻮﻳﻞ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ از ﻣﺪار ....... اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد دور ﺳﻴﻢ ﭘـﻴﭻ‬ ‫ﻣﺪار...... ﺑﻴﺸﺘﺮ

از ﻣﺪار..... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬

الف: ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ- اوﻟﻴﻪ- ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ- اوﻟﻴﻪ‬ ‫ب:ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ- اوﻟﻴﻪ- اوﻟﻴﻪ- ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ‬ ‫
‫ ج: اوﻟﻴﻪ- ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ- ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ- اوﻟﻴﻪ‬ د: اوﻟﻴﻪ- ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ- اوﻟﻴﻪ- ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ

‫9- ﺷﺎﺗﻮن در ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ ........................ ﻣﻲﺷﻮد؟‬

‫الف- ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻴﺮوی ﺧﻄﻲ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ‬

‫ب-ﭘﺎﺷﻴﺪن روﻏﻦ روی ﺑﺎداﻣﻜﻬﺎ‬

‫ ج- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮن و ﺣﺠﻢ آن‬ ‫

د- ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﭙﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻳﺎﺗﺎﻗﺎن

‫10- اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر آب در رادﻳﺎﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود آب ....................‬

الف- دﻳﺮﺗﺮ ﺟﻮش ﻣﻲ آﻳﺪ‬

ب-ﻓﺸﺎر و درﺟﻪ ﺣﺮارت راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ

ج- زودﺗﺮ ﺟﻮش ﻣﻲ آﻳﺪ‬ ‫

د- ﺟﻮش ﻧﻤﻲ آﻳﺪ

11- وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ....................... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.‬

‫اﻟﻒ- ﺳﺮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر

‬ ب- ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺗﻮر

‫ ج- ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب‬

‫د-ﻫﻮاﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه

‫12- در ﻳﻚ دور ﮔﺮدش ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ﻣﻮﺗﻮر ﭼﻬﺎرزﻣﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻠﻨﺪر ................ اﺣﺘﺮاق وﺟﻮد دارد.‬

‫اﻟﻒ- ﻳﻚ‬ ‫ ب- ﺳﻪ‬ ج- دو‬ ‫د-ﭼﻬﺎر

13- ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺟﺎروب ﻣﻲﺷﻮد………… ﻧﺎم دارد.

الف- ﺣﺠﻢ اﻃﺎق اﺣﺘﺮاق‬ ‫ب-ﻛﻮرس ﭘﻴﺴﺘﻮن‬

‬ ‫ج- ﺣﺠﻢ ﻛﻞ‬ ‫ د- ﺣﺠﻢ ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳ

14- ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﻲ در ﺳﻮﭘﺎﭘﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻗﻴﭽﻲ ﺳﻮﭘﺎپ ﮔﻮﺋﻴﻢ؟‬

‫اﻟﻒ- ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺳﻮﭘﺎپ ﮔﺎز‬ ‫

ب- ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺳﻮﭘﺎپ دود و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺳﻮﭘﺎپ ﮔﺎز‬ ‫

ج- ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺳﻮﭘﺎپ دود و ﺑﺎز ﺑﻮد ﺳﻮﭘﺎپ ﮔﺎز‬

‫د-اﺑﺘﺪای ﺑﺎز ﺷﺪن ﺳﻮﭘﺎپ ﮔﺎز و اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮﭘﺎپ دود

15- ‫ﻧﺴﺒﺖ دور ﻣﻴﻞ دﻟﻜﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ:‬

الف- ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ دور ﻣﻴﻞ ﺳﻮﭘﺎپ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ اﺳﺖ‬

ب-ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ دور ﻣﻴﻞ دﻟﻜﻮ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺳﻮﭘﺎپ اﺳﺖ‬

ج- ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ دور ﻣﻴﻞ ﻟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ ﺳﻮﭘﺎپ‬

‫د- ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ دور ﻣﻴﻞ ﺳﻮﭘﺎپ ﺑﻪ ﻣﻴﻞ دﻟﻜﻮ اﺳﺖ‬ ‫‬

‫16- در ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻠﻨﺪر ردﻳﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺘﺮاق 2-4-3-1 اﮔﺮ ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻳـﻚ در ﺣـﺎل ﺗﺨﻠﻴـﻪ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻴﻠﻨﺪر ﭼﻬﺎر در ﺣﺎل ............. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

‬ الف- ﺗﺨﻠﻴﻪ‬ ب-ﻣﻜﺶ‬ ‫ ج- ﻛﺎر د- ﺗﺮاﻛﻢ

17- ﺳﻮﭘﺎپ ﺧﻼء درب رادﻳﺎﺗﻮر:‬

‫اﻟﻒ- ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮم ﺷﺪن آب وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد‬

‫ب- ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮد ﺷﺪن آب ﻓﺸﺎر ﻫﻮای ﺟﻮ را ﺑﻪ رادﻳﺎﺗﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ دﻫﺪ‬ ‫

ج- از ﺟﻮش آﻣﺪن آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‬ ‫

د-دﻣﺎی آب را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد

18- ‫ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟‬ ‫

الف- ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ‬ ‫ ب-ﻣﻜﺶ ﻣﻮﺗﻮر‬

‫ج- ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻴﻄﺎﻧﻚ ‬ ‫ د- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﺎفراگم

19- ﻛﺪام ﻳﻚ از روﻏﻨﻬﺎی زﻳﺮ روﻏﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟‬

‫الف-50‪sae20w‬‬ ب-20‪sae‬‬ ‫ ‬ ‫ ج- 30‪sae‬‬ د- 40‪sae

20- ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪبین ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.‬

‫الف-ﻛﻮرس ﺗﺮاﻛﻢ‬ ‫ ب- ﻛﻮرس ﭘﻴﺴﺘﻮن‬ ‬ ‫ج- ﺣﺠﻢ ﻛﻮرس ‬د- ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻛﻢ‬ ‫

21- ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزﻛﺮدن ﭘﻴﭽﻬﺎی ﺳﺮﺳﻴﻠﻨﺪر ﻛﺪام روش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ

الف- از وﺳﻂ ﺑﺼﻮرت ﺿﺮﺑﺪری‬ ‫

ب- از وﺳﻂ ﺑﺼﻮرت ﺣﻠﺰوﻧﻲ‬

‫ج- از ﻛﻨﺎر ﺑﺼﻮرت ﺿﺮﺑﺪری

د-موارد الف و ب‬

22- ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮد را از ﻛﺠﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟‬

‬ ‫الف-دور ﻣﻮﺗﻮر‬ ‫ب- ﻓﺸﺎر واﺗﺮ ﭘﻤﭗ ‬ ‫ج- ﺗﺴﻤﻪ ﭘﺮواﻧﻪ‬ د-ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻮﺗﻮر‬

‫23- ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﻲ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ............. ؟

‬ ‫اﻟﻒ- اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.

‬ ‫ب- اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و اﻧﺮژی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.‬

ج- اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﻲ و اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ

ﻣﻲ ﺷﻮد.

د-اﻧﺮژی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻧﻮراﻧﻲ و اﻧﺮژی ﻧﻮراﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد‬.

24- ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺘﺮاق در ﻣﻮﺗﻮر ﭼﻬﺎر ﺳﻴﻠﻨﺪر ردﻳﻔﻲ ﻛﺪام ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ اﺳﺖ؟‬

الف- 2-4-3-1‬ ب-2-3-4-1 ج- 4-3-2-1‬ ‫ د- 3-4-2-1‬

25- در ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر 4زﻣﺎﻧﻪ 4 ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺧﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺘﺮاق آن 2-4-3-1 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﮔـﺮ ﺳـﻴﻠﻨﺪر 1‬

‫درﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻴﻠﻨﺪرﻫﺎی دﻳﮕﺮ در ﭼﻪ وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟‬

‫الف- (4)اﻧﻔﺠﺎر-(3) ﺗﺮاﻛﻢ-(2) ﻣﻜﺶ‬ ‫‬ ب- (4)اﻧﻔﺠﺎر- (3)ﻣﻜﺶ- (2)ﺗﺮاﻛﻢ‬

ج- (4)ﺗﺮاﻛﻢ- (3)اﻧﻔﺠﺎر-(2) ﻣﻜﺶ‬ ‫د- (4) ﻣﻜﺶ- (3)اﻧﻔﺠﺎر- (2)ﺗﺮاﻛﻢ‬ ‫