های ی هر کدام برای خود وقت مخصوص و معینی دارد و فرد گزار باید های خود را در آن اوقات بخواند، لذا این عبادت ی به انضباط و وقت‏شناسی کمک مؤثری می‏کند.

بالاخص که گزار باید برای ادای فریضه صبح پیش از طلوع آفتاب از خواب برخیزد، طبعا یک چنین فردی گذشته از این که از هوای پاک و نسیم صبحگاهان استفاده می‏نماید، به موقع فعالیتهای مثبت زندگی را آغاز می‏کند.

آثار فردی و تربیتی به آنچه که گفته شد منحصر نیست؛ ولی این نمونه می‏تواند نشانه اسرار بزرگ این عبادت بزرگ ی باشد.


نتیجه تصویری برای