عباس نورزائی

پیش بینی ما از نتیجه ی سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور جز این نبود. در یادداشتی که با عنوان «کارکرد محیط زیست، حیوان گرا است نه انسان گرا» در روز بازدید کلانتری منتشر کردیم، لُبِّ کلام مان این بود که سازمان مذکور، سازمانی فرمایشی است و گرایش کارگزاران آن بیش تر به حیوانات و وحوش می باشد، نه انسان ها و نتیجه ی سفر آقای کلانتری جز اثبات این مطلب، چیز دیگری در پی نداشت.

کلانتری که دهمرده هم او را همراهی می کرد، به سیستان آمد و سپس رفت در حاشیه ی دریاچه ی خشک هامون، سخن گفت، برای رهایی از پاسخ گویی در مورد بی عد ی بودجه ای در مدیریتش، صورت مسئله ی هامون را پاک کرد و در کمال ناباوری و جلوی چشم مردمی که در فقر ناشی از این نوع بی عد ی دست و پا می زدند، برای شان موزه ی حیات وحش، افتتاح کرد.

آقای کلانتری، خودت را با همه ی سابقه ای که در وزارت کشاورزی داشتید و همواره طی سال های بعد از آن رجزخوانی علمی می کردید، به طایفه گرایی ، باختی.

آیا یک دقیقه از وقت خودت را به سابقه ی تاریخیِ روند خالی و پر شدن هامون و ارتباط نقاط هم باران حوزه ی آبخیز هامون، اختصاص دادی و بعد با این درجه از علمِ صرفاً کاغذی ات، چنین نتیجه ی یأس آوری را به مردم سیستان القاء کردی؟


ادامه مطلب