« نکره و معرفه »

اسم از نظر اینکه برای ما شناخته شده باشد یا نباشد به دو نوع تقسیم می شود : نکره و معرفه

1) اسم نکره : به اسم هایی که بر شخص یا شیء نا مشخص دل ... دارند « نکره » می گویند و علامت آن معمولاً تنوین ( –ٌ–ً–ٍ ) است . مثال : رَجُلٌ - کتاباً - شَجرَةٍ

نکته1 : بعضی از اسمهای اشخاص مذکّر تنوین می ... رند ولی نکره نیستند و معرفه می باشند . مثال : مُحمَّــدٌ – عَلیّاً – سَعیدٍ

نکته2 : هر اسمی جز اسم های علم اگر تنوین داشته باشد، نکره است .

2) اسم معرفه : به اسم هایی که بر شخص یا شیء مشخصی دل ... دارند « معرفه می گویند .


اقسام معارف:
1- اسم علم 2 ـ ضمیر 3 ـ اسم اشاره 4 ـ اسم موصول 5 ـ معرفه به ال 6ـ معرفه به اضافه


1- اسم علـم : به اسمهایی گفته می شودکه مخصوص یک شخص یا یک مکان و یا یک شیء بخصوص باشد. مانند: مُحمَّد - فاطِمة – إِیران- إِصفهان - کارون

نکته : نام شخص « مذکّر و مؤنّث » ، نام شهر ، کشور ، قارّه ، رود ، دریا و کوه بعنوان اسم علم می باشد .


2- ضمیر : ضمیر به دو شکل به کار می رود: 1- ضمیر منفصل 2- ضمیر متّصل

1- ضمیر منفصل : این ضمیر خود نیز به دو شکل تقسیم می شود :


الف) ضمیر منفصل رفعی (مرفوعی) :

((هـُـوَ، هِـــیَ، هُما، هُمْ، هُــنَّ، أَنْتَ، أَنْتِ، أَنْتُما، أَنْتُمْ، أَنْتُنَّ، أَنا، نَحْـنُ ))

ب) ضمیر منفصل نصبی (منصوبی):
(( إِیّاهُ، إِیّاهـا، إِیّاهُما، إِیّاهُمْ، إِیّاهُنَّ، إِیّاکَ، إِیّاکِ، إِیّاکُما،إِیّاکُمْ، إِیّاکُنَّ، إِیّای، إِیّانـا ))2- ضمیر متّصل : ضمیرهای متّصل نیز به دو شکل به کار می روند :


الف) ضمیر متّصل رفعی (مرفوعی) :

درفعل ماضی ، مضارع و امر : ( ا، و، ن، تَ، تُما، تُمْ، تِ، تُنَّ، تُ، نا، ی )

ب) ضمیر متصل نصبی و جرّی :


(( هُ، هـا، هُما، هُمْ، هُنَّ، کَ، کِ، کُما، کُمْ، کُنَّ، ی، نـا ))


3- اسم اشاره : به دو شکل به کار می رود :الف) اسم اشار ه به نزدیک : هذا هذِه
هذانِ - هذَینِ هاتانِ- هاتَینِ
هؤُلاءِ

ب) اسم اشاره به دور: ذلکَ تِلکَ
ذانِکَ - ذَینِکَ تانِکَ - تَینِکَ
أُولئِکَ

4- موصول : به دو شکل به کار می رود:
الف) اسم موصول خاص : اَلَّذِی اَلَّتِی
اَللَّذانِ- اَللَّذَیْنِ اَلَّلتانِ – اَللَّتَیْنِ
اَلَّذِینَ اَللَّاتِیب) اسم موصول عام (مشترک) : « مَــنْ » = برای عاقل و « ما » = برای غیر عاقل


5- معرفه به ال : هر گاه به اوّل اسم نکره ای «ال» اضافه کنیم آن اسم به معرفه تبدیل می شود که به آن« معرفه به ال » می گویند و هیچگاه تنوین نمی ... رد .

مثال : اَلْ+ کِتابٌ = اَلْکِتابُ

6- معرفه به اضافه : هر گاه اسم نکره ای به یکی از اسم های معرفه اضافه شود آن اسم نکره به معرفه تبدیلمی شود که به آن « معرفه به اضافه » می گویند .

مثال :کِتابٌ + اَلتِّلمِیذ : کِتــابُ ... ِّلمِیــــذِ

معرفه به اضافه معرفه به ال


نکته : اسمی که معرفه به اضافه می باشد، هیچگاه «ال و تنوین » نمی ... رد .


راههای معرفه ... اسم نکره :

الف) اضافه ... « ال » : ال + نکره = معرفه

مثال : اَلْ + طالِب = اَلطَّالِب

ب) اضافه شدن به یک اسم معرفه :

نکره + معرفه = معرفه

مثال : کِتاب + اَلْمُعَلِّم = کِتابُ الْمُعَلِّمِ / کِتاب + کَ = کِتابُکَ