تشخیص انواع اسمهای جمع در عربی:

الف ) جمع مذکر سالم : اسمهایی که با علامت «ونَ» و «یِنَ» بسته می شوند، فقط برای مذکر به کار می روند.

دراین نوع جمع که به سالم نامیده می شود ( مذکر و مونث ) در هنگام جمع بستن شکل ظاهری اسم مفرد سالم می ماند. مانند : کاتب _____ کاتبونَ و کاتبیِنَ

ب ) جمع مؤنث سالم : اسمهایی که با «ات» جمع بسته می شوند، غالباً برای مؤنث (انسان و غیرانسان) به کار

می روند. مانند : شاکره ____ شاکرات قانعه_____ قانعات حیوان ____ حیوانات

کلماتی مانند ... ات ، اصوات ، اموات ، اوقات جمع مونث سالم نیستند بلکه جمع م ... ر هستند.

ج ) جمع م ... ر : با تغییر دادن حروف و حرکات اسم مفرد، جمع م ... ر ایجاد می شود (انسان و غیر انسان).

برای ساختن جمع م ... ر شکل ظاهری اسم مفرد بهم ریخته ویا ش ... ته می شود بهمین خاطر جمع م ... ر گفته می شود . جمع های م ... ر وزن وقالب خاصی نارند واصطلاحا سماعی هستند .

مانند: تلمیذ ____ تلامیذ علم _____ علوم مصباح _____ مص ... ح

عالم _____ علماء مکتب ____ مکاتب

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------