related image


از بخل و خسّت برحذر باش ، زیرا آن درختی است در آتش دوزخ که شاخ

 

و برگش در دنیاست ؛ پس هرکه بدان بیاویزد ، به آتش داخل می گردد .

 

" حضرت فاطمه ا هرا (س ) "