یک لشکر آدم را جمع می کنید، یک هفته ج ایاب و ذهاب و خورد و خوراکشان را می دهید که از این ور کشور بروند آن طرف، میان مردم ز له زده کرمانشاه و بعد از چهار پنج ماه که از وقوع ز له گذشته، خدمتی به آنها کرده باشند.

اجرتان محفوظ اما؛

معلوم نیست که در این یک هفته بشود کار خاصی انجام داد یا نه ولی به یقین با هزینه ای که قرار است برای این تعداد آدم انجام بدهید می شود گره از کار بعضی از ز له زده ها باز کنید. استان کرمانشاه از وجود نیروهای جهادگر مومن و انقل خالی نیست. مسأله همان پول است که باید سرجای خودش هزینه بشود.