گزارش جلسات کمیته تحصیلات تکمیلی گروه

تاریخ برگزاری جلسه: 3/2/97

حاضران: حجت­ال نجاری، عبدالصمدی، شادمانفر، مقامی، قاسمی، احمدی­فراز، نفری

دستور جلسه:

1 – بررسی پ وزال و پیشنهاد موضوع پایان نامه دانشجویان

2 – بررسی درخواستهای دانشجویان

مصوبات الف: پ وزال و پیشنهاد موضوع پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد، بررسی و به این شرح به تصویب رسید:

نام دانشجو (رشته)

نوع درخواست

راهنما

مشاور

نظر کمیته

1

فاطمه بیننده (ح خ)

موضوع

عبدالصمدی

نفری

با اصلاح عنوان به «مسئولیت مدنی ناشی از ساخت تقلبی اشیاء تاریخی و معامله آنها» و ضرورت اصلاح سؤالات و فرضیه ها تصویب شد.

2

احسان سهر (ح ج)

موضوع

شادمان­فر

قاسمی

با اصلاح عنوان به «چالشهای همکاری با دیوان کیفری بین­المللی در نظام حقوقی ایران» و ضرورت اصلاح سؤالات و فرضیه­ها تصویب شد.

3

مریم ابراهیمی ورکیانی (ح ب)

موضوع

شادمان­فر

آرش­پور

با اصلاح عنوان به «ارزی وقوع جنایات جنگی در واقعه عاشورا از منظر دوستانه ی» و ضرورت اصلاح سؤالات و فرضیه­ها تصویب شد.

4

بهمن حسینی (ح خ)

موضوع

نفری

عبدالصمدی

تصویب شد.

5

مریم جعفری دلیگانی

موضوع

مقامی

احمدی­فراز

با اصلاح عنوان به «مبانی کلامی انتخاب دین در فقه ی» و تعیین ان به عنوان راهنمای مشترک تصویب شد.

6

فاطمه مطلق (ح ج)

موضوع

شادمان­فر

قاسمی

تصویب شد.

7

آرزو براری (ح ج)

موضوع

شادمان­فر

قاسمی

تصویب شد.

8

الهی لطفی (فقه ح خ)

موضوع

عبدالصمدی

-

با اصلاح عنوان به «مسئولیت قراردادی و قهری آخذ بالسوم» و تعیین آقای نجاری به عنوان مشاور تصویب شد.

9

مجید دهقان (ح خ)

موضوع

عبدالصمدی

-

با اصلاح عنوان به «قراردادهای آتی در فقه یه و حقوق ایران» و تعیین آقای نجاری به عنوان مشاور تصویب شد.

10

سمیرا شهنه­پور

پ وزال

عبدالصمدی

حاجیان

تصویب شد.

11

مهدی عربان

پ وزال

شادمانفر

آقای نجاری

تصویب شد.

12

وحید معینی

پ وزال

قاسمی

آقای گرامی

تصویب شد

13

احمد اصیلیان مهابادی

پ وزال

عبدالصمدی

قاسمی

تصویب شد.

14

رؤیا خسروی

پ وزال

فرهمند

قاسمی

رد شد.

15

مهتاب شاهرخی

پ وزال

حاجیان

احمدی­فراز

تصویب شد.

16

حمیده حسین­زاده

پ وزال

توسلی

مقامی

تصویب شد.