در مورد ثواب زیارت قبر مطهّر حضرت سیدال ء حسین علیه السلام روایات زیادی وارد شده است از آن جمله در روایت صحیحی آمده است که پاداش زیارت قبر مطهّر حسین علیه السلام برابر با هزار روزه و روزه دار است (بحارالأنوار ،ج101،ص18 .)

همانطور که میدانیم روزه یکی از اعمال بزرگ عبادی است ودر روایات آنرا سپری در برابر آتش جهنّم ، عنوان نموده اند . و بسیاری از اعمال عبادی بعضاً معادل و هموزن دارند که در این روایت زیارت حسین را بصورت مضاعف ، معادل بر روزه عنوان فرموده اند که چه بسا این أجر و ثوابها شامل زائری میشود که زی توأم با معرفت نسبت به آن بزرگوار بوده و نسبت به حقوق الهی و حق النّاس مراقبات لازم را بنماید .