با توجه به تأثیر فراوانی که ساختار آموزشی هر کشور در شکل گیری فرهنگ و باورهای مذهبی نسل آینده دارد، بدیهی است، مجموعه نهادهای فرهنگی از جمله نظام آموزش وپرورش کشور به عنوان اصلی ترین متولی تعلیم و تربیت ک ن و نوجوانان، همواره در معرض تعرض و تهاجم فرهنگی شبکه ها و مراکز ضدفرهنگی دشمن قرار داشته و دارد و قطعاً یکی از مصادیق این تعرض و تهاجم فرهنگی به نظام آموزشی را می توان مباحث مربوط به سند ۲۰۳۰ دانست که البته با هشیاری معظم انقلاب و برخی شمندان انقل ، این توطئه خنثی شد. لکن خنثی سازی پروژه هایی از این دست، نه تنها فرآیندی تک مرحله ای نبوده، بلکه مهم تر از شناسایی و خنثی سازی اولیه، انجام مراقبت دامنه دار و مداوم است که ساختار آموزشی را از شر اسنادی مانند ۲۰۳۰ مصون نگاه می دارد.

منبع: میثاق نیوز