محمد ثلاث شدمحمدرضا ثلاث باباجانی در تاریخ ۳۰ بهمن و در پی غیرقانونی آشوب گران در گلستان هفتم از خیابان پاسداران، با راندن اتوبوس به سمت ان نیروی انتظامی آنان را هدف تهاجم عمدی خود قرار داده که منتهی به شهادت سه نفر از ان به اسامی گروهبان یکم رضا ی، گروهبان یکم محمدعلی بایرامی و سرباز وظیفه رضا مرادی شده بود.

نامبرده در جریان تحقیقات، ضمن اقرار به عمدی بودن اقدام خود از جمله راندن و هدایت اتوبوس به سمت ان ناجا، علت را عصبانیت و خشم اعلام کرده است.

با وصول پرونده به دادسرا و با عنایت به تقاضای اولیای دم هر سه شهید، مراحل استیذان از رییس قوه قضاییه برای اجرای قصاص نفس طی شد و حکم قصاص سحرگاه روز دوشنبه مورخ ۲۸ داد اجرا گردید.