این هم وضعیت شهر قشنگ ما

تمام جاهایی که دستشون میرسیده شا ار !!!!

تمام زیباسازی ها تمام تابلو ها تمام ایستگاه ها تمام ج ها تمام زمین و آسمان

ادامه مطلب