بنا به اعلام گروه آموزشی درس تربیت بدنی ... اسان شمالی، مبنی بر بازدید از مدارس غیرانتفاعی سطح استان، با هماهن ... بعمل آمده با کارشناسی تربیت بدنی و کارشناسی مشارکتهای مردمی شهرستان این برنامه روز دوشنبه 24 آبان 1395 به انجام رسید.