✌اگر شما

از عشق خود مراقبت نکنید،

دیگران این کار را انجام خواهند داد ...✌

#گارى_ریچارد