نظامیان

بسیج مردمی عراق در تدارک واکنش مؤثر و قاطع به استفاده از آسمان عراق برای حمله به خاک است و در این میان برخی اخبار از محاصره یک پایگاه هوایی خبر می دهند.

http://javaninews.ir