روز دوشنبه آزمون فارسی نوشتاری از درس اول تا درس ششم گرفته می شود .


فعالیت های اجتماعی که از هفته قبل گفته شده را انجام داده و آن روز باخودتان بیاورید .(صفحه 28)


هدیه ها صفحه 43 در کتاب انجام شود .


... املا فقط لغات سخت از درس اول تا درس فداکاران گفته می شود .


]چهرشنبه آزمون علوم از فصل اول تا آب ماده ی باارزش