از این کلید برای روشن و خاموش ... کولر و تغییر دور موتور آن و خاموش و روشن ... پمپ کولر استفاده می شود.

طریقه اتصال: فاز را به پیچ کلید یک پل روشن و خاموش برده و از همان محل به کلید یک پل پمپ اتصال می دهیم . از پیچ دیگر کلید پمپ سیمی به پمپ اتصال می دهیم . از پیچ دیگر کلید پمپ سیمی به پمپ کولر برده و طرف دیگر پمپ کولر را به سیم نول وصل می نماییم . برگشت فاز از کلید روشن و خاموش به مشترک کلید تبدیل ( جهت تند و کند ... دور کولر ) برده می شود . ( این عمل معمولا در خود کلید انجام گرفته است ) . از دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل به موتور کولر سیم کشی می نماییم و یکی را به( تند) و دیگری را به( کند ) وصل می کنیم و ( مشترک ) موتور کولر را به سیم نول اتصال میدهیم .