کلید روشنایی:

برای اتاقهای مس ... ی ، اداری یا کار، آشپزخانه ، اماکن صنعتی و مانندآن ۱۱۰سانتیمتر از کف تمام شده.

برای اتاقهای بخش جراحی در صورتیکه از نوع ضد انفجار نباشد ۱۵۵ سانتیمتر از کف تمام شده.

کلید راه انداز موتور ۱۲۰سانتیمتر از کف تمام شده.

کلید کنترل هوا کش ۱۲۰سانتیمتر از کف تمام شده.

لبه ی کلید از روکوب چهار چوب درب،باید حداقل ۵سانتیمتر فاصله داشته باشد.

پریز های برق ۳۰سانتیمتر از کف تمام شده.

پریزهای برق،که در آشپزخانه،موتور خانه، تعمیرگاه وگاراژ نصب می شوند،۱۱۰سانتیمتراز کف تمام شده.

پریزهای برق در پاروان هادرکف نصب می شود.

پریزهای تلفن ۳۰سانتیمتر از کف تمام شده.

پریزهای آنتن تلویزیون ۳۰سانتیمتراز کف تمام شده .

پریزهای برق در اتاقهای عمل باید حداقل ۱۵۵سانتیمتر از کف تمام شده نصب شوند.

فشاری زنگ در صورتیکه در کنار پریز قرار ... رد ۳۰سانتیمتر از کف تمام شده و چنانچه در جنب کلید قرار ... رد ۱۱۰سانتیمتر از کف تمام شده.