به گزارش پایگاه قرآنی - ... ی ایحاء از شیراز ، سمینار دین ، رسانه و تبلیغ در دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز برگزار گردید.
... مجتبی اشرافی یکی از اساتید ... به عنوان سخنران به موضوع تعریف دین و نظریات مبنایی رسانه و تبلیغات پرداخت و رسانه های سنتی و مدرن را با هم مقایسه نمود.

این ... ... اظهار داشت: رسانه یک ابزار است و البته پیامی که از کانال رسانه می گذرد هم ممکن است خلوص خود را از دست داده باشد. دین به عنوان فرستنده پیام همواره تلاش دارد تا پیام را بدون تغییر و طبق اراده متولی دینی به ... رنده منتقل نماید .

... مجتبی اشرافی همچنین در ادامه سخنرانی خود افزود : اعمال کنترل متولیان دینی بر عرضه دین در رسانه و دینی ... رسانه های خودی بدین مفهوم است که اغلب رسانه های وابسته به یک تفکر مذهبی خاص ، تلاش در اقناء مومنان هم مسلک خود داشته و این هدف را با نظارت و کنترل صاحبان دین و شریعت مورد نظر انجام می دهد.