تدریس خصوصی زیست کنکور
گروه آموزشی میر با بیش از 8 سال سابقه موفق آموزشی و پژوهشی
0912-4396809تدریس خصوصی زیست نهم- تدریس خصوصی علوم تجربی- تدریس خصوصی علوم متوسطه- معلم خصوصی زیست کنکور- تدریس زیست شناسی بصورت خصوصی و گروهی توسط کادر ورزیده کنکور