کلاس استاتیک به مدت 6 جلسه برگزار می شود

شروع کلاس از ... 26 آذرماه

ساعت کلاس 11 صبح

آدرس : چهار راه عباس آباد جنب هتل مرمر آموزشکده فنی تهران

مطالب تدریس : ع ... العملهای تکیه گاهی -خواص سطوح - دیاگرام خمش و برش - نیروهای داخلی

حدنصاب برای تشکیل کلاس 6نفر تا 12 نفر