می رم پیش شون یه مشت برنج نیم دونه برمی دارم  می ریزم تو سینی اُ مشغول می شم به پاک ...گل تاج رو دید می زنم زودی. زیرچشمی.

قشنگ نیست.

اما صدای خنده اش قشنگه...شاد و تیزه. دوس دارم اون طوری بخندم.

عموفاضل ده تا صندوق گوجه اورده.

آمنه می گه اگه پنج شنبه پِرسه پِلیس بازی داشت نمیاد...گل تاج می گه وووی زن جونش به تله فزون بسته یه..فوتبال اُ فوتبال...

حرف گلنسا می شه...شوهرش رو دیوونه کرده.

وقتی پدربزرگ اینا(پدر ِ ف)  فوت می کنه می رن تو کوه تیراندازی می کنن...آیات می گه پنج هزار قبضه برنو اورده بودن...تو دلم می خونم: وووی  عزیزوم برنو بلند...ولک جنگه؟!
به خودم می گم یا غریب صیر ادیب. غریبه مودب باش...حدشون رو رعایت کن تا حدت رو رعایت کنن.

شوخی نمی کنم در این مورد باشون.

می گه نیرو انتظامی هم ریخته بوده چون خیلی از تفنگ ها غیرمجاز بوده و مردا تِفنگانه سمت زنها سُروندن و از این حرفا...بعد گلنسا گفته مو همه اسه خُوم قایم کردوم....لاف زده..گلنسا اندازه یه کپسول گازه قدش...

آیات می گه اومده گفته با دست به یقه شدومه..
-
دسش به کمربند رسیده نه یقه اش.
این رو من می گم و زن ها منفجر می شن..به نظر خودم خیلی هم خنده دار نمیاد...آیات می گه آل برده کجا بیدی...دلوم سیت تنگ نمیدونم شده یا و ده..نمی دونم یه چیزی شده بود دلش برام خلاصه.

بعد تعریف می کنن که گل نسا شوهرش داشته جم تی وی می دیده...یه زنه رو نشون دادن دس به موهای شوهرش می کشه، گل نسا تو جمع مردا به شوهرش گیر داده که هادی سیل نکن...ای زینهَ ابه...

بعد هادی همون جا تو جمع مردا شروع کرد ه خودش رو زدن.

آیات گفت باید واقعا سرش هوو بیاره.

مادرش هم گفت.

آمنه هم گفت.

گلتاج هم گفت.

 گفتن بابای هادی  پنج تا زن داشته(یه ). بابای گلنسا چهارتا..هادی تخم نداشته زن بگیره وگرنه گلنسا هم آدم می شده...هادی رو کِلو کرده...بعد آیات خندید که هادی خو، شکل حسین پناهیه...قیافه داره؟ کی زنش می شه؟

آمنه با غصه گفت پشت سر حسین پناهی حرف نزنین از فامیلامونه...

گل تاج گفت شب عروسی گل نسا یه دُوَر رو کشته بودن.

فکر لابد تیر خورده.

درست بود.

تعریف می کنن که موقع تیراندازی یه دختری تیر می خوره اینم پا قدم گل نسا بوده..بعد آمنه  تعریف می ده از دختره که مو زرردد( ) اُ تیَل کال( چشم سبز فکر کنم) و آسمون هم با این که نباریده بود یه مدتی برای مرگ اون دختر شروع می کنه با و گریستن...می دونم آیات این چیز رو قبول نداره اما به روی آمنه نمی یاره که بارون هیچ ربطی به کشته شدن دختره نداره و بارونه نه گریه ی آسمون و خدا برای اون دختر..

بعد همه غصه می خورن  زود رد می شن و آمنه می رسه جاهای خنده دار قصه؛ می گه صورتش إی قَد بی..ای قد اندازه یه نعلبکیه که با دسش اندازه رو نشون می ده....با اورده بودنش از دهاتشون..
گفتن گلنسا دروغ گویه...از صدا تَفَنگ می ترسه
... تفنگ رو آمنه با لهجه ی خودش می گه که با لهجه ی خونه ی ف اینا فرق می کنه.

گفتم منم می ترسم.

گفتن خو تو نمی ری بگی با دس ب یقه شدی...می گی؟

گفتم نه مِی کلو و دوم؟

خندیدن بلند اما نمی دونستم جمله ام درسته یا درست نیست و به کدوم لهجه اس.