فریاد فاصله ها

 رضا,شعر,مدح,ثامن الائمه,گنبد,سلطان, اسان,اشعار,منقبت,علی بن موسی

ای هشتمین بهار ولا یا ثامن الحجج(ع) گل می کنـی به ما ثامن الحجج(ع)

عـمری اسـیر فاصـله هـای تنیـده ایـم بـا خاطـرات مانـده به جا ثامن الحجج(ع)

بـا یـاد تـو بـه غربـت شب ها نشسته ایم یک شب به خواب ما تو بیا ثامن الحجج(ع)

یک شب بیا تو بتاب به چشمان بسته ام بشـکن سـکوت پنجره را ثامن الحجج(ع)

تــا چــون کبوتــران حــرم از دل قفـس پـَر واکنـم به سوی شما ثامن الحجج(ع)

یـک جرعه از نگاه غزل های تو بس است ای آفتــاب عاطفــه یـا ثـامن الحجـج (ع)

منصور علی اصغری