تکمیل فرایند انتخاب واحد شاخه کاردانش در سامانه دانا و همچنین صدور ابلاغ پست های گروه اول (هنرآموز، ... کار و س ... رست بخش) در سامانه متن

فرایند انتخاب واحد شاخه کاردانش در سامانه سناد و صدور ابلاغ در سامانه متن

ب ... و احترام

به اطلاع می رساند، باتوجه به محدود بودن زمان باقیمانده برای تکمیل فرایند انتخاب واحد هنرجویان شاخه کاردانش در سامانه دانا که در سال تحصیلی جاری مبنای محاسبه نیروی انسانی می باشد، ضمن تأکید بر تسریع انجام امور مربوطه، ضروری است، نسبت به ثبت ساعات صدور ابلاغ پرسنل این شاخه در سامانه متن به ویژه برای پست های هنرآموز، ... کار و س ... رست بخش، مطابق نیاز اعلام شده در سامانه فوق الذکر اقدام لازم بعمل آید. لذا شایسته است، اطلاع رسانی به موقع در این خصوص به تمامی مدیران واحدهای آموزشی ذیربط انجام ... رد. همچنین درصورت وجود مشکل با شماره تلفن 82285112 خانم محمدی تماس حاصل نمایید.

دفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش