رئیس روخی بلان قرارداد تا با آبی های لندن را مسئله دارای اهمیت در راه انتقال این بازیکن به اسپانیا می داند. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]