چلسی: کورتوا، رودیگر، کیهیل، آسپلیکوئتا، آلونسو، باکایوکو، کانته، موزس، فابرگاس، هازارد، موراتا


برایتون: رایان، ساتنر، دانک، ی، اسکلوتو، پروپر، استیفنز، ایس دو، مارچ، کایال، حامد


,ورزش سه