کلیه دانشجویان ورودی مهر 93،که قبل از فروردین ماه نسبت به تایید پروپوزال در گروه آموزشی مربوطه و در نهایت نسبت به تحویل پروپوزالها به تحصیلات تکمیلی اقدام نموده اند،لازم است جهت پیگیری و یا رفع نواقص ذیل مطابق ج زمانبندی به مراجعه نمایند.

-قراردادن مدارک عدم مشابهت موضوع سیکا و ایرانداک از موضوع پایان نامه (امضاء راهنما و مشاور بر روی هر دو ا امی است،لطفا قبل از مراجعه حضوری به واحد نسبت به پرینت مجدد و اخذ امضا از اساتید اقدام نمایید.)

-الصاق کپی حکم هیات علمی، شناسنامه ، کارت ملی،دفترچه بیمه، آ ین مدرک تحصیلی،مدرک نظام وظیفه اساتید راهنما و مشاور خارج از واحد،در صفحات انتهایی پروپوزال ا امی است.

- وم کنترل مجدد فرم شماره 1 و شماره 2 پروپوزال و هماهنگی با مدیرگروه جهت درج صحیح نام دانشکده به زبان انگلیسی

-قراردادن روزمه راهنما و مشاور در صفحات انتهایی پروپوزال ا امی است

رزومه میبایست حداکثر در دوصفحه حتما تایپ شده و به وصورت "دو رو" مطابق فرمت مورد نیاز،پرینت گرفته شود

برای دانشجویانی که علاوه بر راهنما، مشاور نیز دارند می بایست رزومه مشاور را نیز مطابق توضیحات در صفحات انتهایی پروپوزال قرار دهند.

فرمت رزومه را میتوانید از اینجا نمایید،مجددا تاکید میشود رزومه اساتید باید به صورت تایپ شده و تنها در یک برگ به صورت پشت و رو با امضا اساتید باشد.

مدیریت شهری در روز مورخ 95/02/21 ساعت 15/30 الی 13/30