امروزه در آموزش وپرورش به دانش آموزان توجه خاصی مبذول می گردد . معلمان بعنوان مهمترین عامل اثر بخشی نظام آموزش وپرورش در صددند تا یادگیری دانش آموزان را بهبود بخشند .برای اینکار معلمان باید به فنون مدیریت کلاس درس و مهارتهای معلمی مجهز باشند .آنها باید برای کلاس خود به خوبی برنامه ریزی نمایند وبرای رسیدن به تمامی اه ، کلاس خود را بطور مطلوب اداره کنند . روی تمامی مسائل کلاس دقت ونظارت داشته باشند وبه تمام جنبه های روانی واجتماعی فراگیران توجه نموده وبه شخصیت آنها احترام بگذارند . معلمان با نوشتن طرح درس مناسب برای تمام ساعات کلاس خود برنامه دارند و در شیوه ی تدریس خود از الگوهای فعال یا شیوه های تلفیقی بهره می گیرند. با بهره گیری از وسایل ورسانه های آموزشی به جذ ت تدریس خود می افزایند . معلمان موفق به ظرافت های تدریس واداره کلاس توجه می نمایند وسعی می کنند در هنگام ورود به کلاس درس ارتباط مناسبی با با فراگیران برقرار کنند ، آنها در مواجه با مشکلات فراگیران ، علت رفتارهای نامطلوب را شناسایی وآنگاه به درمان آن می پردازند و هیچگاه بوسیله تنبیه درصدد انهدام رفتار ناخواسته دانش آموزان برنمی آیند البته آنها سیاست انضباطی خود را اعمال می کنند ودر این مورد همواره ثابت قدم هستند .

یکی از فنون مدیریت کلاس ، سازماندهی محیط کلاس توسط معلم است لذا معلمان باید افراد ، مواد آموزشی ، وقت ، فعالیتها ودروس را سازماندهی وبرنامه ریزی کنند . غنی سازی ، محروم سازی ، توسعه دادن ، محروم ، تنظیم دوباره وساده سازی از فنون پیشنهادی توماس گوردون هستند که در سازماندهی کلاس مورد استفاده قرار می گیرند .

نظارت دقیق معلمان بر رفتار ونحوه ی فعالیت های دانش آموزان به ایجاد نظم بیشتر در کلاس کمک می کند استفاده از روشهای غیر کلامی مانند نگاه اجمالی معلم یا خیره شدن از فنون موثر در متوقف رفتار خلاف دانش آموزان به حساب می آید .

ارزشی مستمر از فعالیتهای دانش آموز در کلاس درس علاوه بر بهبود واصلاح روش های تدریس معلم وسنجش میزان یادگیری دانش آموزان موجب ایجاد نظم در کلاس درس وتعدیل رفتاردانش آموزان می شود .

معلمان خلاق وتوانا برای اداره کلاس خود برنامه مناسبی را طرح ریزی می کنند . به شخصیت دانش آموزان خود احترام می گذارند وباعد باآنها رفتار می کنند بادقت به حرفهای دانش آموزان خود گوش می دهند وبا کمک دانش آموزان قوانین مناسبی رابرای کلاس درس تدوین می کنند . وضمن توجه به تفاوتهای فردی فراگیران از تشویق بهره وافر را می برند آنها با استفاده از وسایل آموزشی وکمک آموزشی شیوه استفاده فراگیران از رایانه را آموزش میدهند وبا گروه بندی دانش آموزان انگیزه فعالیتهای گروهی ومشارکت را در آنها تقویت می کنند .

مقدمه

نقش معلم امروزه در آموزش و پرورش با نقش او در گذشته تفاوت چشمگیری دارد این تفاوت به خاطر آن است که هدفهای آموزشی امروزه با گذشته متفاوت است امروزه هدف آموزش تنها از بر مطالب و بازگو آنها نیست بلکه تمام جنبه های شخصیت دانش آموزمورد نظر است در هر نظام آموزشی از میان همه عناصرآن معلمان نقش مهم تری راایفا می کنند چرا که آنان مهمترین عامل اثر بخشی نظام آموزش و پرورش هستند . معلمان می توانند با بکارگیری شیوه ها و الگوهای مناسب تدریس ،برخوردهای مناسب و برقراری روابط صحیح انسانی با فرا گیران زمینه رشد فکری،اجتماعی ،عاطفی اخلاقی وخلاقیت آنها را فراهم نمایند .ازسوی دیگر در کلاس درس ،موقعیت ها و مسائلی برای معلمان پیش می آید که اگر معلمان تبحر و مدیریت لازم را نداشته باشند با اتخاذ تصمیمات غلط مواجه شده و مشکلات ونتایج نامطلوبی را بوجود می آورند در این مقاله بر آنیم که برای اثر بخش آموزش و بهبود بخشیدن به کار معلم شمارا بامدیریت کلاس و مهارتهای معلمی آشنا سازیم .

ادامه مطلب را کلیک کنید