دفتردانایی

دفتردانایی از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

حلاج بین اسطوره وواقعیت

حلاج کی بودوچه می گفت؟ صوفیان علی رغم جدانمودن راه خودازاهل شرع ، وباوجود مضایقی که دراین راه متحمل شدند ، معهذاهرگزآنچنان قربانی عقایدوشبهات خوددر دین رسمی روزگار نگردیدندکه دوتن از نامدارترین ایشان ، حلاج وسهرودی شدند ، تاجائیکه نامشان ح ی شبیه اسطوره دربین صوفیان پیداکرد. مادر سطور آتی راجع به دگر شی صوفیان وجدا راهشان ازراه شرع بحث خواهیم کرد ، دراینجافقط اضافه می کنیم به حق اگر این دوواقعه به آن مرگهای فجیع ختم نمی شد، چه بساازچنین شهرتی برخوردارنمی شد .باملاحظه اینکه حلاج و سهروردی نه تنها قربانیان عقایدصوفیانه خود، که به شهادت سرگذشت نویسان قربانی سیاستهای خلیفگان زمان وآمران مذهبیشان گردیدند.


http://_حلاج_بین_اسطوره_وواقعیت.pdf

برچسب ها : حلاج بین اسطوره وواقعیت - حلاج ,اسطوره ,صوفیان ,اسطوره وواقعیت
حلاج بین اسطوره وواقعیت حلاج ,اسطوره ,صوفیان ,اسطوره وواقعیت
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
رابطه ی بین تصوّف وتشیّع

  نخست باردردوران جدید وبه ویژه دربین محققین ومستشرقین خارجی بودکه رابطه تصوف وتشیع شنیده شد.فقید هنری کربن فرانسوی ، صاحب نظردرفلسفه ی ومذهب اسماعیلی و نویسنده کتاب تاریخ فلسفه ی ازنخستین انی بود که باگفتن : «تشیع واقعی همان تصوف است و به نحومتقابل تصوف اصیل و راستین چیزی به جز تشیع نتواند بود.» این باب رابه طورکامل گشود .(هنری کربن.سه گفتاردر باب تاریخ معنویات ایران .مجله دانشکده ادبیات تهران . ج.5 ص.51) . همان محققین بااین پیش فرض که میان تصوف و تشیع اتحاد و همبستگی پنهان وآشکاری وجود داشته ، ازجمله موضوع «ولایت» راوجه مشترک میان آن دو دانسته اند

http_رابطه_بین_تصوف_وتشیع.pdf

برچسب ها : رابطه ی بین تصوّف وتشیّع - تصوف ,رابطه ,هنری کربن ,تصوف وتشیع
رابطه ی بین تصوّف وتشیّع تصوف ,رابطه ,هنری کربن ,تصوف وتشیع
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
طرحی نودرنگارش خط فارسی

من نمی دانم این زبانشناسان ازجان خط فارسی چه می خواهندکه هرازگاهی بددننتوجه به سابقه ،پیوندباملیت وهویت فرهنگی ما، نادیده انگاشتن بیش از ده قرن میراثادبی هنری ما ، به جان آن می افتند ،نه درحد اصلاح  وتکمیل، بلکه درحدحذف وتغییرآن رأی می دهند. قبل ازاین بزرگوار آقای محمد رضا باطنی درنشریه اینترنتیچنین مطالبی عنوان و اینجانب درحد اختصدار طی مقاله ای به آن پاسخ دادم ، در حال حاضر هم آقای کورش صفوی یکباردیگراین نغمه راازسرگرفتهکه نه اصلاح ، نه تکمیل ، بلکه فقط تغییرکه امیدوارم ازسر جوانست وجویای نامآمده نباشد.

http://s2.picofile.com/file/8283942542/%d8%b7%d8%b1%d8%ad%db%8c_%d9%86%d9%88.pdf.html

برچسب ها : طرحی نودرنگارش خط فارسی - آقای
طرحی نودرنگارش خط فارسی آقای
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
دردفاع اززبان فارسی

آری ، روزگارغریبیست نازنین ...درروزگاری که برخی ، دانسته ونادانسته، تیشه ت یب برداشته وبه جان ریشه درخت تناورزبان فارسی، چه نوشتاری وچه گفتاری افتاده اند. منظورم گروهی ازخامان دلبسته تغییرخط زیبای فارسی به لاتین ، یاهمان رومیاییست ، ودسته ی مغرض دیگری، مدعی خالص گفتار فارسی، به عنوان سره گویی وسره نویسی ، به زعم خودشان ازواژگان خارجی ، ولی دراصل ازعربی ، همان معامله رابازبان فارسی می کنند ، چه می توان گفت؟ جزاینکه به قول احمدشاملوفقط بگوئیم : روزگار غریبیست نازنین ! باحداکثرش با همین زبان قلم ونوشته ، به جنگ این ساده شان خط وزبان زیباودی ای فارسی برویم، وتاآنجا که می شود ، اذهان ناپخته وناآشنای گرونده به این افکارملیخولیایی راروشن ساخت. وقتی ارگانهای تی، ومجامع رسمی موظف به حراست وحمایت اززبان وخط ، به بهانه حضوربحرانهای حاددیگردرمملکت دم فروبسته ، وازاین وظیفه خودرامعاف می دارند، 

ld9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c.pdf.html

برچسب ها : دردفاع اززبان فارسی - فارسی
دردفاع اززبان فارسی فارسی
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
خلاصه فرهنگ عربی ـ فارسی دری


درمقدمه لغتنامه دهخداپیرامون این کتاب ومؤلف آن آمده است:«مقدمه الادب.زمخشری.فارسی.نگارنده: زمخشری ملقب به جارالله،محمودبن عمربن محمدبن عمر،مکنی به ابوالقاسم زمخشری،دانشمندمعتزلی سده ی ششم، ازپیشوایان علم تفسیروحدیث وفقه درمذهب ابوحنیفه،وعلوم ادب، نحو، لغت وبیان بوده است. متولد زمخشردرخوارزم به سال 497هـ ق.به بغدادآمد، وسپس به مکه رفت ومدتهامجاورآنجابو قب جارالله یافت.»


http://up44.ir/9ea45i0k

برچسب ها : خلاصه فرهنگ عربی ـ فارسی دری
خلاصه فرهنگ عربی ـ فارسی دری
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
در پیرامون یک قطعه شعر منسوب به ناصر خسرو

  • کمتر اهل علم و ادبی است که حکیم ابومعین حمید الدین ناصر بن خسرو قبادیانی را نشناسد ، و با افکار و عقاید این حکیم وشاعرمُبلغ اسماعیلی آشنا نباشد. به همین ترتیب تاحدودی اسماعیلیان و آراء مذهبی ایشان، به ویژه در این سالهای اخیرکه مرام وشعراومورد مناظره و مشاجره محققین داخلی و خارجی بوده ومی باشد. امّا آنچه در چندسطر، و به عنوان مقدمه مطالب بعدی میتوان عنوان کرد اینکه اسماعیلیان گروهی ی مذهب ، شیعه هفت ی، در بعضی جهات از غلات ، و نهایت درمقاطعی یک جریان مذهبی ـ تام وتمام بودند،که در دوره ای از تاریخ با تاسیس خلافت فاطمی در مصر و غرب جهان ، در عمل این جهان را به دو خلافت نشین عباسی واسماعیلی تجزیه نمودند.

http://up44.ir/9k29k212

برچسب ها : در پیرامون یک قطعه شعر منسوب به ناصر خسرو
در پیرامون یک قطعه شعر منسوب به ناصر خسرو
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
تحریری ساده شده ازمبحث ملل ونحل

نگارنده این سطوراقرارداردکه دراین معرفی ازکتاب ارزشمندی چون جوامع العلوم ، ازدانشمندی متبحر وایرانی متعلق به قرن ششم هجری ، کت که وسعت وتنوع علوم وفنون ی ـ ایرانی رادرقرن مذکورودرردیف تاریخ علم جهانی نشان می دهد ، منظوری نداشته جزاینکه اولاًنسل جوان رابااین قبیل گنجینه های علمی آشنا ، درثانی نظربه اینکه به خصوص برای نسل جوان خواندن چنین متون قدیمی چندان ساده نمی نماید ، ازباب نمونه ، وبرای اینکه اشتیاقی درخواندن این قبیل متون ایجادکند ، بخشی ازکتاب راساده نویسی ، وبه تحریرامروزی درآورد. باافزودن برخی توضیحات تکمیلی د ایان نوشته


http://up44.ir/7uvhrmrv

برچسب ها : تحریری ساده شده ازمبحث ملل ونحل
تحریری ساده شده ازمبحث ملل ونحل
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
زیبایان بی وفا درترجمه

در زبان ادبی فرانسه اصطلاحی داریم به قرار زیبابان بی وفا  (les belles infidels) که در ترجمه بعضی متون ، به ویژه متون ادبی کاربرددارد. به بیان دیگرترجمه آزاد . اما این که گفتیم اصطلاحیست ادبی ، بدین خاطر است که این اصطلاح بیش تر در مواردترجمه متون ادبی به کار می رود ، و آن چنین است که برگردان از زبانی به زبان دیگر ، به گونه ای باشد که مطالب ، لحن وحال وهوای زبان و بیان اصل چندان در ترجمه دخیل نبوده، بلکه نسبت به ذوق و توانایی های ادبی مترجم ، سختی و صعوبت برگردان متن به زبان مقصد ، تفاوتهای اخلاقی ـ اجتماعی مورد ترجمه، عوض شدن زمانی ومکانی تالیف و تصنیف نسبت به زمان ترجمه ، والبته برخی عوامل وضرورتهای دیگر ، ایجاب کنداز اندک تا بسیار ، زبان ومصطلحات بومی زبان مقصد برآن تأثیرگذارد

http://up44.ir/o3aqwfpa 

برچسب ها : زیبایان بی وفا درترجمه - زبان ,ادبی ,متون ,ترجمه ,زبان مقصد ,متون ادبی
زیبایان بی وفا درترجمه زبان ,ادبی ,متون ,ترجمه ,زبان مقصد ,متون ادبی
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
جهان خیام شناسی

    نگـارنده به یاد مـی آورد، تا گذشته ای نچندان دور، هرگاه که گذری به نیشابور داشتم و بر آستان آرامـگاه خیام حاضـر می شدم، انبوهی از دوستداران و گردشگران خارجی، از همه ملیتها و زبانها را می دیدم که برگرد آرامگاه آن حکیم فرزانه حلقه زده و گویی از روح آن بزرگ مرد شعر و فلسفه طلب همت می ... د و بر آن روح بزرگ درود می فرستادند. از همان زمان این سوال در ذهن من وجود داشت که دلیل چنین استقبال پر شور خارجیان، به موازات ارج و قرب هموطنانمان، از این مرد ... ه در گوشه ای از گورستان  نیشابور چه بوده و چه ان ... زه ای داشته...._جهان_خیام_شناسی.pdf

برچسب ها : جهان خیام شناسی - خیام ,خیام شناسی ,جهان خیام
جهان خیام شناسی خیام ,خیام شناسی ,جهان خیام
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
چند قاعده ی قابل یادآوری دردستورزبان فارسی

   اهل ادب که با ظرایف وطرایف زبان فارسی آشنایی دارند به خوبی می دانند که در این زبان بسی نکات فراموش شده واز قلم افتاده وجود دارد ،که آگاهی بر آنان به طور مسلم باعث عمق بیشتر و درک بهتر مطالب این زبان می گردد. اینجانب راقم سطور به عنوان یک معلم ادبیات ضروری می دانم گهگاه گوشه هایی از این مطالب رابرای دانشجویان نوآموزم بازگو ، وبدین واسطه  حق ادبیات فارسی را چنانکه بوده به جا آورده باشم ._چند_قاعده_ی_قابل_یادآوری.pdf

برچسب ها : چند قاعده ی قابل یادآوری دردستورزبان فارسی - فارسی ,زبان ,قابل یادآوری
چند قاعده ی قابل یادآوری دردستورزبان فارسی فارسی ,زبان ,قابل یادآوری
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
حکایاتی ازدوستی وجوانمردی

مطالب این نوشته غالبن برگرفته ازترجمه کتاب «الفرج بعدالشده» ابو علی محسن ابن علی تنوخی ، ترجمه شده به فارسی باعنوان «جوامع الحکایات ولوامع الروایات» ، واینجاساده نویسی شده باعنوان «حکایاتی ازدوستی وجوانمردی » می باشد ، به انظمام چندحکایت دیگر(ازحکایت بیست وسوم به بعد)ترجمه شده ازکتاب « المستجادمن فعلات الأجواد» ازهمان ابوعلی تنوخی، توسط نگارنده این سطور.


_حکایاتی_ازدوستی_وجوانمردی.pdf

برچسب ها : حکایاتی ازدوستی وجوانمردی - وجوانمردی ,ازدوستی ,ازدوستی وجوانمردی ,حکایاتی ازدوستی ,حکایاتی ازدوستی وجوانمردی
حکایاتی ازدوستی وجوانمردی وجوانمردی ,ازدوستی ,ازدوستی وجوانمردی ,حکایاتی ازدوستی ,حکایاتی ازدوستی وجوانمردی
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
شوخی های ... دراتحادجماهیرشوروی سابق

میگویند شوخی نمک زند ... است ، مخصوصن اگر از نوع ... باشد . امااین نمک در همه جا هم زند ... راخوشمزه نمی کند، به ویژه اگر در کشور سابق شوراها مطرح می شد، جایی که دیکتاتوری حزبی، به همراه بسیاری ... ده فرمایشهای شخصی ... ان،  زند ... رابرمردم تنگ کرده بود، جاییکه به نام حزب فرا ... رخلق، برسرخلق میکوبیدند. و چیزی بیش از هفتاد سال این رویه نامردمی را ادامه دادند.


_شوخی_های_ ... .pdf

برچسب ها : شوخی های ... دراتحادجماهیرشوروی سابق - شوخی
شوخی های ... دراتحادجماهیرشوروی سابق شوخی
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
حلاج بین اسطوره وواقعیت

حلاج کی بودوچه می گفت؟ صوفیان علی رغم جدانمودن راه خودازاهل شرع ، وباوجود مضایقی که دراین راه متحمل شدند ، معهذاهرگزآنچنان قربانی عقایدوشبهات خوددر دین رسمی روزگار نگردیدندکه دوتن از نامدارترین ایشان ، حلاج وسهرودی شدند ، تاجائیکه نامشان ح ... ی شبیه اسطوره دربین صوفیان پیداکرد. مادر سطور آتی راجع به دگر ... شی صوفیان وجدا ... راهشان ازراه شرع بحث خواهیم کرد ، دراینجافقط اضافه می کنیم به حق اگر این دوواقعه به آن مرگهای فجیع 


حلاج_بین_اسطوره_وواقعیت.pdf

برچسب ها : حلاج بین اسطوره وواقعیت - اسطوره ,صوفیان ,حلاج ,اسطوره وواقعیت
حلاج بین اسطوره وواقعیت اسطوره ,صوفیان ,حلاج ,اسطوره وواقعیت
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
رابطه ی بین تصوّف وتشیّع

نخست باردردوران جدید وبه ویژه دربین محققین ومستشرقین خارجی بودکه ... رابطه تصوف وتشیع شنیده شد.فقید هنری کربن فرانسوی ، ... صاحب نظردرفلسفه ... ی ومذهب اسماعیلی و نویسنده کتاب تاریخ فلسفه ... ی ازنخستین ... انی بود که باگفتن : «تشیع واقعی همان تصوف است و به نحومتقابل تصوف اصیل و راستین چیزی به جز تشیع نتواند بود.» این باب رابه طورکامل گشود .(هنری کربن.سه گفتاردر باب تاریخ معنویات ایران .مجله دانشکده ادبیات تهران . ج.5 ص.51) . همان محققین بااین پیش فرض که میان تصوف و تشیع اتحاد و همبست ... پنهان وآشکاری وجود داشته ، ازجمله موضوع «ولایت» راوجه مشترک میان آن دو دانسته اند...

_رابطه_بین_تصوف_وتشیع.pdf


برچسب ها : رابطه ی بین تصوّف وتشیّع - تصوف ,رابطه ,هنری کربن ,تصوف وتشیع
رابطه ی بین تصوّف وتشیّع تصوف ,رابطه ,هنری کربن ,تصوف وتشیع
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
رساله ی طول عمربزرگان

  چندسال پیش درمجموعه ای ازنسخ خطی وچاپی،غالبن بدون جلدونام ونشان که به اینجانب برای شناسایی وارزش گذاری ارائه شده بود، برحسب تصادف نسخه ای ازرساله کمیاب وارزشمند اعمارالاعیان ابن جوزی را مشاهده نمودم، که بااجازه صاحب نسخه ازروی آن استنساخ ومترصدبودم درفرصتی مناسب آنراتنقیح وترجمه فارسی آن راآماده وبه چاپ برسانم که درفرصت پیش آمده فعلی این کارانجام ، واینک ترجمه آن تقدیم می گردد...

_رساله_طول_عمربزرگان.pdf

برچسب ها : رساله ی طول عمربزرگان
رساله ی طول عمربزرگان
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
رسایل بهروزیه

درکتاب«زند ... نامه رجال ومشاهیرایران « ذکرشده است: ذبیح بـهروز،فرزندمیرزاابوالفضل ساوجی ،درسال1268خورشیـدی درنیشابورمتولّدشد.پدرش جزوپزشگان وخوشنویسان معروف درزمان ناصرالدین شاه بود.بهروز تحصیلات خودرادرکالج ... یی به پایان رسانید.پس ازآن به مصررفت، وبه مدت ده سال بـــــــه فرا ... ـــــــری زبان وادبیات عرب اشتغال یافت.پس ازآن به لندن رفت وبمدت پنج سال به همکاری باپرفسورادوارد براون پرداخت .


_رسایل_بهروزیه.pdf

برچسب ها : رسایل بهروزیه - رسایل بهروزیه
رسایل بهروزیه رسایل بهروزیه
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
روایت مسعودسعد

   ایرانیان قدیم به روایت بیرونی ، و دیگرصاحبان منابع گاهشماری افزون بر نام دوازده ماه سال که از اسامی امشاسپندان ، یا فرشتگان مقرّب اهورمزدا گرفته شده بود ، برای روزهای سی گانه ماه نیز نامهایی داشتند ،که به ویژه دوازده روز اول هر ماه همان اسامی ماههامی بودند ، وبقیه نامهای دیگری داشتندکه ذکرشان خواهدآمد. درمورداسامی دوازده روزاول گرفته ازدوازده ماه ، ناگفته نماند ایرانیان روز تقارن نام ماه ونام روز را بزرگ می داشتند و جشن میگرفتند ، وآنراازجمله جشنهای سنتی درردیف گاهنبارمی شمردند . مثل مهرگان ، روزمهرازماه مهر ، بهمنگان (درعربی بهمنجنه)و... که ذکر آن در تواریخ مختلف رفته است 


_روایت_مسعودسعد.pdf

برچسب ها : روایت مسعودسعد - دوازده ,روایت ,روایت مسعودسعد
روایت مسعودسعد دوازده ,روایت ,روایت مسعودسعد
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
سابقه ماه های نجومی جهانی

    بیشترین استفاده تقویم ها در تمدنهای قدیمی مثل ایران و مصر برای کشاورزی بوده است ،که مثلا بدانند چه موقع شروع کاشت محصولاتشون هست ؟ یا کی بارند ... ها یا طغیان رودها و شروع میشود. در کنار آن اعیاد و مراسم مذهبی هم روزهای ثابتی در طول سال داشتندکه باتقویم دانسته می شد . این تقویم ها بر اساس گردش یکبار زمین به دور خورشید ( تقویم شمسی)،یایکبارگردش ماه به دورزمین (تقویم قمری)  بودند ، که بدین ترتیب در سالهای مختلف ماهها دراولی ثابت وبرحسب فصول بودند ، ودردومی متفاوت . دراولی دقت کار منجمان چنان بود که پیش بینی تغییرات اندک در تقویم را نیزمحاسبه وبه دست می دادند .  برع ... در سال قمری ارتباطی نظربه اینکه مدت گردش ماه به دور زمین بادیدن چشم غیرمسلح بود ، لذا محاسبه طول یک ماه قمری در ماههای مختلف 29 یا 30 روز درمی آمد ، واین یعنی در مجموع هر سال قمری 10 یا 11 روز از سال شمسی کمتراست ( تفاوت بین 10 یا 11 روز هم در آنست که سال شمسی کبیسه باشد یا نه). این امر باعث میشه که مثلا بعد از 10 سال، تقویم قمری حدود 100 روز که تقریبن برابربا یک فصل سه ماهه میشه از تقویم شمسی عقب بماند ، وباقصول طبیعی سال اختلاف پیداکند .


_سابقه_ماههای_نجومی_جهانی.pdf

برچسب ها : سابقه ماه های نجومی جهانی - تقویم ,قمری ,شمسی ,نجومی جهانی ,تقویم قمری ,تقویم شمسی
سابقه ماه های نجومی جهانی تقویم ,قمری ,شمسی ,نجومی جهانی ,تقویم قمری ,تقویم شمسی
عنوان وبلاگ : دفتردانایی
منبع :
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.261 seconds
RSS