داستان ما دو تا
داستان ماه و ماهی است
حوض آبی کوچک ، رو به ایوان
شبی مهت ... ، پر از عطر شمعدانی
ماهی قرمز درون حوض آبی رنگ
دارد انگار،ماه بازی میکند..
... ماه درون برکه
از ... ی لرزان ماهی ،
هوای موج به سر دارد
و چه زیباست،
... ماه و ماهی
پیش چشم حسود شمعدانی ها
ماهی من ماه من باش....

#محمدرضا_د