دلم اون دست گل سرخ می خواد

همونی که وقتی توی جاده بودیم دیدم

سرخ

زیبا

آتشین

درخشان

با لبخند تو

کنارم


پی نوشت: فکر کنم دچار سندروم استکهلم شدم

پی نوشت ۲: اگه ی ازم بپرس علت اعتیاد چیه میگم احساس دور انداخته شدن