چرا باید حادثه کربلا را همیشه از نظر صفحه ی سیاهش مطالعه کنیم و چرا باید همیشه جنایتهای کربلا گفته شود؟ چرا همیشه باید حسین بن علی از آن جنبه ای که مورد جنایت جانیان است، مورد مطالعه ما قرار بگیرد؟ چرا شعارهایی که به نام حسین بن علی می دهیم و می نویسیم، از صفحه تاریک عاشورا گرفته شود؟ چرا ما صفحه نورانی این داستان را کمتر مطالعه می کنیم، در حالی که جنبه حماسی این داستان صد برابر بر جنبه جنایی آن می چربد. پس باید اعتراف کنیم جانی های بر حسین آنهایی هستند که این تاریخچه را از نظر هدف منحرف کرده و می کنند ...

مطهری/حماسه حسینی