روز های باد و باران و گرما میگذرد برای همه این روزها سرد تمام میشود ولی چرا تمام نمی شود روزهای مرداد داغ برای خواب های پریشان گرمای داغ تابستان سخت میگذرد خواب هایم کاش تمام شود تمام شود این روزهای ناپایدار منتظر روزهای خوب نمیشینم میخواهم خودم روزهای را بهاری کنم نمی شود