دانشجویان باید در گروه های دو نفره تا پایان ابان یکی از این موضوعات را انتخاب و اعلام نموده و برای انجام تحقیق و ارایه کلاسی اماده نمایند.


ارتباط سامانه های فوق وسیع با مباحث زیر


1- design frameworks
2- multi agent systems
3- محاسبات زمینه گرا context aware computing
4- bpms ها و مدیریت گردش کارها (workflow mana ent systems (wfms
5- erp
6- iot