مهلت تعیین گروه و محل انجام پروژه تا تاریخ 27 اسفند است.