مهلت تعیین گروه و محل انجام پروزه تا تاریخ 18 اسفند است.