بنام خدا

فرم رزومه ( cv ) برای مصاحبه آزمون

  • مشخصات فردی

نام:

نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

محل تولد:

تلفن تماس:

نشانی الکترونیکی:

  • سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد: رشته …، گرایش …، ….،فارغ حصیل سال…، رتبه اول دوره (در صورت احراز) ، معدل

قبولی در آزمون کارشناسی ارشد رشته … در سال … با ب رتبه…کشوری (در صورت داشتن رتبه خیلی خوب)

کارشناسی: رشته …، گرایش …، ، فارغ حصیل سال ، رتبه اول یا دوم یا سوم دوره (در صورت احراز)، معدل

قبولی در آزمون کارشناسی رشته … در سال … با ب رتبه…کشوری (در صورت داشتن رتبه خیلی خوب)

-کاردانی.... رشته...

پایان نامه کارشناسی ارشد:

عنوان، دانشکده …، …، به راهنمایی … و با مشاوره …،سال …

پایان نامه کارشناسی:

عنوان، دانشکده …، …، به راهنمایی … و با مشاوره ….،سال …

  • · زمینه های مورد علاقه تحقیقاتی
  • سوابق تدریس

تدریس درس ….، ….، سال تحصیلی ….

تدریس دروس ….، مقطع …، دبیرستان ….، سال تحصیلی ….

  • سوابق پژوهشی

تألیف و ترجمه کتاب:

تألیف کتاب “……..” ، انتشارات ….، سال …

ترجمه کتاب “……” ، انتشارات ….، سال …..

عناوین طرح های تحقیقاتی:

عنوان طرح، مجری طرح، سال …

اختراعات ثبت شده:

مقالات ارسال شده به مجلات و کنگره ها:

الف) مقالات علمی- پژوهشی

ب) مقالات علمی ترویجی و همایشی

پ) مقالات علمی- تحلیلی

  • · سابقه همکاری با مراکز پژوهشی و انجمن های علمی
  • میزان تسلط به زبان انگلیسی

خواندن و درک مطلب:

نوشتن:

مکالمه:

* سایر توصیه ها

- پیش از نوشتن رزومه ، خوب سوابق تحصیلی و شغلی خود را بررسی کنید تا چیزی را فراموش نکنید. سعی نمایید مدارکی دال بر سوابقتان ترجمه کنید تا ضمیمه رزومه نمایید.

- از دروغگویی یا بزرگنمایی پرهیز کنید ، ممکن است مشکل برایتان ایجاد نماید!

- بهتر است رزومه را در ۲ روی یک کاغذ a4 تنظیم کنید. بهترین حجم رزومه در همین حد است.

- حتماً چند نسخه اضافه از رزومه برای خودتان پرینت نموده و در کامپیوتر نگه دارید تا در صورت وم در هر زمانی بتوانید از آن استفاده نمایید.

- در مورد نگارش انگلیسی متن رزومه با یک مترجم و یا ی که تسلط کافی به زبان انگلیسی ادبی دارد استفاده نمایید.

- رزومه را حتما تایپ کامپیوتری کنید و از ارائه رزومه دست نویس خود داری کنید.