عضو حزب اعتماد ملی: آیت الله با تدبیر و درایت کشور را هدایت د/قدردان این نعمت باشیم

محمدرضا خباز عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و استاندار سمنان در ت یازدهم  درباره شرایط عد اجتماعی در دوره های پیش و پس از انقلاب ی اظهار داشت: انقلاب ی ما بر مبنای فرهنگ دینی ما و با ی یک مرجع تقلید و عام زمان علیه السلام در ایران شکل گرفت.

http://javaninews.ir/