image result


اگر این قرآن را بر کوه نازل می کردیم ،

او را از ترس خدا خاشع و متلاشی شده می دیدی.

... آیه ۲۱

***************************

ما انسان را آفریدیم و وسوسه‏ هاى نفس او را مى‏ دانیم، و

ما از شاهرگ (او) به او نزدیکتریم ! ق آیه ۱۶

***************************
بسا چیزى را ناخوش داشته باشید که آن به سود شماست و

بسا چیزى را دوست داشته باشید که به زیان شماست،

و خدا مى ‏داند و شما نمى ‏دانید. بقره آیه ۲۱۶


***************************
و چون بندگان من از تو در باره‏ ى من بپرسند،بگو که من نزدیکم و


به ندای ... ی که مرا بخواند پاسخ می دهم .


بقره آیه ۱۸۶

***************************


نیکوکار ... ی است که به خدای عالم و روز قیامت و

فرشتگان و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان آرد و

دارائی خود را در راه دوستی خدا به خویشاوندان و یتیمان و فقیران و

رهگذاران و گدایان بدهد و هم خود را در آزاد ... بندگان صرف کند

و ... بپا دارد و زکات مال به مستحق برساند و با

هر که عهد بسته به موقع خود وفا کند و در کار زار و

سختیها صبور و شکیبا باشد و بوقت رنج و تعب صبر پیشه کند

... انیکه بدین اوصاف آراسته اند

آنها به حقیقت راستگویان و آنها پرهیزکارانند.


بقره آیه ۱۷۷

***************************


اى ... انى که ایمان آورده‏ اید، از صبر و ... کمک ب ... رید


که خداوند با صابران است.بقره آیه ۱۵۳

***************************


آیا ندانسته ای که خدا آنچه را که در آسمانها و آنچه را

که در زمین است می داند؟ هیچ گفتگوی محرمانه ای

میان سه تن نیست مگز اینکه او چهارمین آنهاست،

و نه میان پنج تن مگر اینکه او ششمین آنهاست،

و نه کمتر از این و نه بیشتر .

مگر اینکه هر کجا باشند او با آنهاست. آنگاه روز قیامت آنان را

به آنچه کرده اند آگاه خواهد گردانید.

زیرا خدا به هر چیزی داناست.


مجادله آیه ۷


***************************


مرا بخوانید تا به شما پاسخ دهم .


غافر آیه ۶۰


***************************


خ ... جز او نیست، پس از درگاه او به کجا می روید؟


زمر آیه ۶

***************************

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟


زمر آیه ۳۶

***************************


اگر می خواهید مخاطبان به سوی شما جذب شوند، ابتدا به خودتان بپردازید!


روح خشک و سن ... ن و بی لطافت، هیچ گاه در


امر تربیت موفق نمی شود. مهربانی، دلسوزی و رقت قلب را


در خود بپرورید تا مردم بی آن که شما متوجه شوید، در


اطراف شما جمع گردند.


آل عمران آیه ۱۵۹

***************************

قطعا بدترین جنبندگان نزد خداوند، کرها و لالهایی هستند که نمی ... شند.


انفال آیه ۲۲


***************************

چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است‏، ایمان نیاوریم‏،


در حالى که آرزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟!


مائده آیه ۸۴


***************************

تمام اعمالی که انجام می دهیم، حتی اگر ذره ای و مثقالی باشد،


به خودمان باز می گردد و بازتابش آنها را در زند ... خواهیم دید.


ز ... ال آیه ۷


***************************

فرارسیدن قیامت در (بر اهل) آسمانها و زمین، سن ... ن و دشوار و گران است،


فرا نرسد شما را مگر به یکباره و ناگاه و بدون آنکه شما را خبر دهد.


اعراف آیه 187

***************************


او ... ى است که (روح) شما را در شب (به هنگام خواب) مى‏ ... رد;

و از آنچه در روز کرده ‏اید، با خبر است; سپس در روز شما را

(از خواب) برمى‏ ان ... زد; و (این وضع همچنان ادامه مى‏ یابد)

تا سرآمد معینى فرا رسد; سپس بازگشت شما به سوى اوست; و

سپس شما را از آنچه عمل مى‏ کردید، با خبر مى ‏سازد.

انعام آیه ۶۰


***************************

دلها به یاد خدا آرام می ... رد.


رعد آیه ۲۷


***************************


ما آیات (خود) را برای شما بیان کردیم شاید ... شه کنید