می گویند که خداوند آدم و همسرش را از بهشت راند

چون حرف او را گذاشتند و منطق را برداشتند،
آنگاه که فرمان داد از فلان میوه مخورید،

خود نیک میدانست که فرقی بین میوه آن درخت با سایر درختان نیست،

اما میخواست به آن دو بفهماند که

پرستش با دلیل و منطق را هر موجود عاقلی عمل می کند
عمده آن است که بی دلیل، حرف محبوب را ب ی .


اما آدم و همسرش هر چه گشتند دلیلی برای نخوردن آن میوه نیافتند و

پیش خود گفتن "چرا نباید خورد،

آنگاه که دلیلی برای نخوردن نیست؟!"

غافل از آنکه در راه عشق تنها دلیل، خواستِ معشوق است

[که خود مُخّ و مغز و جان هر دلیلی است]

گفت زین جهان برون شو
چون میل ما نداری

عاشق نباشد آن کو
در بند منطق آمد


*****************************

عشق فقط خدا


❤️ کانال تلگرامی عشق فقط خدا ❤️


https://telegram.me/eshgekhodayi

تلگرام عشق فقط خدا