"وقتایی که حس در افتادن با شلاقی رو ندارم."


+ شلاقی یه اصطلاح جدید برای یه که یه عالمه فکر هجوم میاره به تک تک سلول های مغز. یه عالمه حس مبهم و قاطی پاتی پُتک میشه میخوره رو سر و صورت. غصه های بی هویت سیلی آتشین میزنه رو دل...