تواضع های ظالم مکر صیادی بود بیدل...
که میل آهنی را خم شدن قلاب می سازد!


{ بیدل دهلوی }