بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 363 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 181

هدف از این پایان نامه عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن می باشد

عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن


... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن

*هدیه:
ضمیمه شدن پرسشنامه و ... وجیهای کامپیوتری
مقدمه:
نیروی انسانی با بهره وری بالا یکی از عوامل اساسی دستی ... کشورها به پیشرفتهای علمی وصنعتی و در نهایت توسعه اقتصادی است . از آنجا که پایه اصلی توسعه انسان است ، توجه در جذب نیروی متخصص و همچنین بهبود کیفیت این عامل در امر توسعه بسیار حیاتی است و در هر گونه برنامه ریزی به منظور توسعه ، نقش محوری دارد. از این رو باید توجه داشت که بدون اولویت دادن به توسعه منابع انسانی که جز درفرآیند برنامه ریزی علمی بلندمدت و جامع بر پایه اطلاعات دقیق از گذشته مسیر حال و آینده روشن نخواهد شدو توسعه اقتصادی بدست نخواهد آمد(خداپرست ... ، 1377ص 182).
حیات سازمان تا حدود زیادی بست ... به تخصص، مهارت ها و آگاهی های مختلف کارکنان آن دارد. هر چه این زمینه ها بهنگام و بهینه باشند، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشترمی شود؛ لذا در بدو امر جذب نیروی متخصص و متناسب با اه ... سازمانی و همچنین توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در ایجاد دانش و مهارت ویژه در کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که افراد در ارتقاء سطح کارآیی و اثربخشی سازمان سهیم باشند و خود را با فشارهای متغیر محیطی وفق دهند.
بدیهی است نیروهای متخصص و همچنین آموزش این نیروها و به تعبیری مهارت آموزی این نیروها تغییرات اساسی را در نگرش ها و طرز تلقی های خود آنها در سازمان بوجود می آورد که اثربخشی آن در بهره وری و بهره ... ری و به تبع آن استفاده از امکانات موجود را افزایش می دهد و در پیشبرد اه ... سازمان نقش مهمی را ایفا می کند و به افراد قدرت اظهار نظر و ارائه ارزشهای خود را می دهد. چرا که نیروی انسانی آگاه و متخصص قدرت درک بهتری نسبت به مسایل محیطی و پیرامونی محیط کار خود دارد و این خود توانایی های آنان را در مشارکت در فرآیند تصمیم ... ری بالا می برد.
نیروی انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است که نیازمند مراقبتهای ویژه و تدارکات و تمهیداتی است که بتواند استعدادهای نهفته خود را در عرصه فعالیتهای سازمان شکوفا سازد و توانائی های خود را از قوه به فعل درآورد.
توجه به حفظ و بهبود کیفی ترکیب نیروی انسانی ایجاب می نماید که کلیه افراد در تمام طول مدت اشتغال تحت یک نظام جامع کاربردی- تخصصی به منظور رشد و ارتقاء قرار ... رند و با توجه به فن آوری در سطح جامعه بشری و همراه با ارتقاء سطح فرهنگ اجتماعی و صنعتی کشور آموزشهای مناسب به صورت برنامه ریزی شده و هدف دار برای آنان ارایه گردد.
دانشمندان علم مدیریت معتقدند زمان مدیریت منابع انسانی بسر رسیده و امروز بحث از توسعه منابع انسانی است، یعنی نگرش مبتنی بر اینکه، مدیر بایستی کارکنان را اداره کند موضوعی کهنه و دیدگاهی قدیمی است. بلکه امروزه مدیران می بایستی منابع انسانی را توسعه داده و به کارآفرینی برسانند در عصر حاضر در سازمانهای نوین، پیشرفت و توسعه در گروه علم و دانش بوده و توجه به ترکیب کارایی نیروی انسانی از مهمترین ضرورت های گام در راه توسعه تلقی می شود.
کلمات کلیدی:

بهره وری

علل نوسانات بهره وری

عوامل موثر بر بهره وری

ارائه استراتژیهای مناسب بهبود بهره وری

فهرست مندرجات
فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه 2
2-1 ضرورت مسأله تحقیق 4
3-1 بیان موضوع تحقیق 5
4-1 اه ... تحقیق 5
5-1 سئوالات تحقیق 6
6-1 فرضیه های تحقیق 7
7-1 قلمرو تحقیق 7
8-1 مدل عملیاتی تحقیق 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
1-2 مقدمه 11
2-2 فلسفه و مفهوم مدیریت منابع انسانی 13
3-2 جایگاه نوین مدیریت منابع انسانی 14
4-2 اه ... مدیریت منابع انسانی 15
5-2 وظایف و مسؤولیتهای مدیریت منابع انسانی 16
6-2 سیاستها و خط مشی های مدیریت منابع انسانی 18
7-2 عملکرد منابع انسانی 19
8-2 نقش مدیران منابع انسانی در نیروی ... ، جذب و گزینش 21
9-2 مدیریت منابع انسانی و عملکرد مدیر پرسنل 23
10-2 هدفهای آموزشی و توسعة منابع انسانی 24
11-2 روشهای آموزشی و توسعة مدیریت و س ... رستی 25
12-2 ضرورت توجه به آموزش در توسعه منابع انسانی 26
1-12-2 از نظر سازمان 29
2-12-2 از نظر کارکنان 30
13-2 وظایف اجرایی مدیریت منابع انسانی 32
1-13-2 برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمندی ... و گزینش 32
2-13-2 آموزش و توسعة نیروی انسانی 33
3-13-2 نظام جبران خدمات و ان ... زه 34
4-13-2 نظام ارزی ... عملکرد 34
5-13-2 پرورش زند ... شغلی 35
6-13-2 ایمنی و سلامتی روانی و جسمی 35
7-13-2 بهبود ارتباطات منابع انسانی 36
8-13-2 تحقیقات منابع انسانی 36
14-2 تعریف کارمندی ... 38
15-2 فرآیند کارمندی ... 39
16-2 جایگزین های کارمندی ... 39
17-2 عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند کارمندی ... 41
18-2 روش های کارمندی ... 43
1 ... -2 روش های کارمندی ... از داخل 43
2 ... -2 روش های کارمندی ... از بیرون سازمان 45
19-2 ترکیب نیروی انسانی و فرآیند کارمندی ... 46
20-2 اهمیت فرآیند گزینش 47
21-2 فرآیند گزینش 48
22-2 عوامل محیطی مؤثر بر فرآیند گزینش 49
23-2 اهمیت دانش مدیریت و ترکیب منابع انسانی 51
24-2 معیارهای سنجش ترکیب نیروی انسانی 52
25-2 تاثیر «نابهنگامی» درترکیب نیروی انسانی 53
26-2 ان ... زش کار نیروی انسانی و ترکیب نیروی انسانی 54
27-2 ترکیب نیروی انسانی، محدودیت ها و موانع 56
28-2 مدیریت زمان و ترکیب نیروی انسانی از آن 57
29-2 نیازها، ترکیب نیروی انسانی و توسعه 57
30-2 ترکیب نیروی انسانی مدیریت، شاخصی نو 58
31-2 به کار ... ری موثر نیروی انسانی و اه ... سازمانی 59
32-2 مفهوم الگوی ترکیب نیروی انسانی 60
33-2 مراحل عمده ترکیب نیروی انسانی 62
34-2 خصوصیات الگوی ترکیب نیروی انسانی 66
34-2 انواع الگوی ترکیب نیروی انسانی 67
34-2 الگوی ترکیب نیروی انسانی آموزش وزارت امور اقتصادی و دارایی 68
35-2 الگو ترکیب نیروی انسانی توسعه تکنولوژی 70
36-2 الگوهای خاص ترکیب نیروی انسانی 72
37-2 آشنایی مختصر با قلمرو مکانی پژوهش 74
1-37-2 دارایی و تاریخچه آن در ایران 74
2-37-2 هدف و وظایف کلی وزارت امور اقتصادی و دارائی 75
3-37-2 سیاستهای اقتصادی و مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی 77
4-37-2 ویژ ... های معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور 79
38-2 سوابق تحقیقات انجام شده 83
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
1-3 مقدمه 91
2-3 روش تحقیق 91
3-3 جامعه آماری 92
4-3 نمونه و روش نمونه ... ری 93
5-3 جمع آوری اطلاعات 94
6-3 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 96
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه 99
2-4 روشهای آماری توصیفی 100
3-4 روش های آماری استنباطی 107
فصل پنجم: نتیجه ... ری و پیشنهادها
1-5 مقدمه 120
2-5 خلاصه تحقیق 120
3-5 یافته ها و نتیجه ... ری 124
4-5 پیشنهادها 126
5-5 محدودیت های تحقیق 128
فهرست منابع
منابع فارسی 131
منابع لاتین 133
فهرست جداول
ج ... 1-3: عوامل و سوالات مربوطه به پرسشنامه 94
ج ... 1-4: توزیع پاسخ دهندگان به تفکیک سمت 100
ج ... 2-4 توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه کار 102
ج ... 3-4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات 103
ج ... 4-4: شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه در وضعیت موجود سازمان 106
ج ... 5-4: شاخص های آماری و آزمون z مربوط به هر یک از فرضیه های تحقیق 108
ج ... 6-4: مقایسه میزان تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی با اه ... کوتاه مدت سازمان 112
ج ... 7-4: مقایسه میزان تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی با اه ... میان مدت سازمان 114
ج ... 8-4: مقایسه میزان تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی با اه ... بلند مدت سازمان 116
فهرست اشکال و نمودارها
نمودار 1-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سمت آنها 101
نمودار 2-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سابقه کار 103
نمودار 3-4 : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تحصیلات 104
نمودار 4-4: وضعیت تناسب ترکیب نیروی انسانی با اه ... سازمان 111
نمودار 5-4: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اه ... کوتاه مدت سازمان 113
نمودار 6-4: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اه ... میان مدت سازمان 115
نمودار 7-4: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اه ... بلند مدت سازمان 117
نمودار 8-4: مقایسه تناسب عوامل ترکیب نیروی انسانی در تحقق اه ... بلند مدت سازمان 118


 ... ید


برچسب ها : عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن , ... پایان نامه بهره وری , علل نوسانات بهره وری , عوامل موثر بر بهره وری , ارائه استراتژیهای مناسب بهبود بهره وری , عوامل موثر و علل نوسانات بهره وری و ارائه استراتژیهای مناسب برای بهبود آن , ... پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت